LOs Utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet.

Tildeling av stipend for studieåret 2009/2010
Rettighetene er knyttet til de tariffområder som finansierte Lavlønnsfondet og den forlengede trekkordning 2. og 3 kvartal 1990. For HKs del vil dette si medlemmer som er omfattet av overenskomster innenfor NHO-området.

Fondet yter støtte til
a) Helårsstudium (2 semester) på hel- eller deltid ved universiteter og høyskoler, folkehøyskoler og grunnskole – eller tilsvarende i voksenopplæringsorganisasjonenes regi.
Stipendets størrelse:  Inntil kr. 15.000,- pr. studieår.
Søknadsfrist for studieåret 2009/2010:  15 mai 2009.

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a) til:
– Etter og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket eller omskolering til annet yrke.
– Praksiskandidater etter paragraf 3.5 i opplæringsloven.
– Allmennfaglig utdanning med sikte på studiekompetanse.
– Grunnskolefag
– Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter.
Stipendets størrelse:  Inntil kr. 4.000,- innen EDB/IKT. *
Til øvrige kortere kurs: inntil kr 8.000,- pr. studieår. 
Lese- og skrivekurs: inntil kr  10 000,-, inkludert datatekniske hjelpemidler pr. studieår (eget kurs i AOF).
                                           
Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.
Søknader kan sendes fortløpende, og blir behandlet en gang i måneden.

Følgende utgifter er stønadsberettiget :
– Kursavgifter
– Eksamensavgifter
– Merutgifter til nødvendig midlertidig bosted
– Materiell
– Tapt arbeidsfortjeneste

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år.
*Innen EDB/IKT gis det bare støtte fra utdanningsfondet til grunnleggende dataopplæring og datakortet. For å sikre at opplæringen leveres fra seriøse leverandører godkjennes i utgangspunktet bare opplæring gitt av vårt eget studieforbund AOF.
Dersom AOF-avdelinger i enkelte områder ikke kan tilby slik opplæring kan innstillingsutvalget godkjenne slike leverandører etter særskilt vedtak. 

Studentmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem og hvis de før dette tilhørte et tariffområde som faller inn under ordningen. 
     
Du kan levere elektronisk søknad direkte fra LOs hjemmeside www.lo.no, eller her.
Søknader sendes på fastlagt skjema til:
  LOs Utdanningsfond
  Youngsgata 11, 0181 Oslo

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge eller LOs distriktskontorer.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?