Enighet med NHO

Handel og Kontor i Norge (HK) og NHO kom i dag til enighet om Butikkoverenskomsten. Heving av satsene og et partssammensatt utvalg som skal se på en videreutvikling av overenskomsten var de viktigste resultatene.

– Dette er et akseptabelt resultat som er strengt innrammet av frontfaget. Vi er fornøyd med at det høyeste trinnet får mest, da det treffer de fleste av våre medlemmer og bidrar til at de får et godt lavlønnsløft. I tillegg får vi et utvalg som skal se nærmere på utviklingen av overenskomsten, sier forhandlingsleder i HK, Christopher Beckham.

NHO har lenge ment at ub-satsene bør slå inn senere på kvelden og på lørdager, særlig av hensyn til bakeriutsalg på kjøpesentre som har lav omsetning utover kveldene. Men tilleggene ble forsvart slik de er.

Dette er de viktigste resultatene:

Økonomi

Heving av satsene på lønnstrinn 3 – 6 skjer med virkning fra 1. mai 16.

  • Lønnstrinn 3 – 5 heves med kroner 3,- per time.
  • Lønnstrinn 6 heves med kroner 4,90,- per time.

De nye garantilønnssatsene per 1. mai 2016 blir:

16 år                      kr 16 351,-
17 år                      kr 16 949,-
Begynnerlønn 18 år kr 22 803,-
1 års ansiennitet     kr 23 205,-
2 års ansiennitet     kr 23 504,-
3 års ansiennitet     kr 24 374,-
4 års ansiennitet     kr 24 673,-
5 års ansiennitet     kr 25 299,-
6 års ansiennitet     kr 29 250,-

Matpengesatsen heves til kroner 82,50,-

Forskuttering av sykepenger

HK og NHO anbefaler lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Man anmoder bedriftene om ikke å forskjellsbehandle ansatte.

Utvalgsarbeid i perioden

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal komme med forslag til revidering av butikkoverenskomsten, slik at lokal medbestemmelse sikres, samtidig som større tilgjengelighet og fleksibilitet ivaretas.
Arbeidsgruppen skal blant annet se nærmere på: 

  • Tilgjengelighet for brukere 
  • Lokalt samarbeid og handlefrihet 
  • Modernisering

Det oppnevnes 3 personer fra hver av partene og bedriftene vil være representert i arbeidet. Arbeidsgruppene starter sitt arbeid senest 1. september 2016 og presenterer sine anbefalinger innen 1. november 2017.

Uravstemning

Forhandlingsresultatet sendes nå ut til uravstemning blant HKs medlemmer. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet. Resultatet av avstemningen skal meddeles NHO den 16. juni. Stemmefrist for medlemmene vil fremkomme i uravstemningsmateriellet.

Se for øvrig vedlagte forhandlingsprotokoll.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?