Vi bryr oss om miljøet

Vi mener at alle skal ha tilgang til ren luft, rent vann og ren jord. Her kan du lese mer om hvordan vi vil bidra.  

Vi vil ta vare på mangfoldet i havet, arbeide for livskraftige kystsamfunn og ivareta rettferdig omstilling gjennom sirkulær økonomi og forpliktende klima- og miljøavtaler. Vi bidrar til å verne store regnskogarealer. Hvert HK-medlem redder 1 000 m2 med regnskog i året.

HKs prinsipp- og handlingsprogram 2021-2024 om klima og miljø
Norge skal være i front for miljø og bærekraftig forbruk. Alle skal ha tilgang til ren luft, rent vann og ren jord. Kollektivtilbudet må utbygges og oppgraderes kraftig og tilbud og pris må bli så god og differensiert at de aller fleste velger kollektive løsninger. Kortreist mat må prioriteres for å redusere klimaavtrykk og matsvinn. Hensyn til miljø må legges til grunn for framtidig utvikling. Mengden av ressurser i verden er begrenset, noe som betyr at en økonomi basert på økt forbruk ikke er bærekraftig. HK skal være pådriver for en ny lov som regulerer prisnivået, for å bidra til å sikre arbeidsplasser og redusere matsvinn og overforbruk.

HKs mål er en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom en rettferdig omstilling 

• Arbeide for forpliktende klima- og miljøavtaler som ivaretar rettferdig omstilling nasjonalt og internasjonalt.
• Arbeide for en sirkulær økonomi med satsning på fornybar energi og miljøvennlig teknologi.
• Arbeide for å stanse avskoging med negative sosiale-, miljø- og klimakonsekvenser.
• Bruke medbestemmelsesretten og tariffavtalene som er verktøy for å nå klimapolitiske mål.
• Arbeide for forpliktende internasjonale avtaler om behandling av miljøfarlig avfall over landegrensene.
• Etablere skolering for å øke kompetansen om etisk handel og produkters og tjenesters klimaavtrykk.
• Arbeide for at ILO skal samordne en internasjonal varemerkeordning for etisk handel, som inkluderer lønns- og arbeidsvilkår.

Oversikt på vårt direkte klima- og miljøengasjement
HK er støttemedlem, stifter og medstifter eller er tilsluttet ulike miljøorganisasjoner, allianser og fond som arbeider for bærekraftig utvikling. Her er en oversikt på noe av det vi er engasjert i:

Veikart for grønn handel
HK har vært en viktig bidragsyter i samarbeidsprosjektet gjennom Fellestiltakene LO-Virke med Veikart for grønn handel 2050. Veikartet handler om hvordan legge til rette for at handelen kan være en sentral aktør i miljøpolitikken og realisere konkurransekraft i en grønn og bærekraftig framtid.

Bærekraftig utvikling inn i Hovedavtalen mellom LO og Virke
HK fikk gjennomslag for mål om bærekraftig utvikling i Hovedavtalen mellom LO og Virke i 2018. Tanken bak har vært å fremme bærekraftig utvikling som en del av partssamarbeidet. Nå skal tillitsvalgtes og ansattes bidrag til å fremme virksomheten drift og utvikling knyttes til klima og miljø.

Miljøfyrtårnet HK
HK i Norges hovedkontor er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi som organisasjon og arbeidsplass skal dokumentere vår miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det betyr at vi skal sette klima og miljø høyt på dagsorden, redusere klimagassutslippene og bevisstgjøre ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i miljøarbeidet.

Miljø- og klimarapport 2015
Miljø- og klimarapport 2016
Miljø- og klimarapport 2017
Miljø- og klimarapport 2018 
Miljø- og klimarapport 2019
Miljø- og klimarapport 2020
Miljø- og klimarapport 2021

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?