Frykter du oppsigelse?

Det er mange permitterte som frykter at jobben kan bli borte. Sjekk dine rettigheter!

Altfor mange av HKs medlemmer er permittert, og på sikt kan virksomhetene møte behov for omstillinger, nedbemanning og oppsigelse. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakeren vern mot oppsigelse med mindre det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Omorganisering kan være begrunnet i behov for redusere kostnader, effektivisering, endrede rutiner og arbeidsoppgaver eller flytting av bedriften. Konsekvensene kan være nedbemanning og oppsigelser av enkelte ansatte. Oppsigelse i en nedbemanningssituasjon vil være på grunn av virksomhetens forhold og sakligheten må vurderes konkret i hvert tilfelle. Det er siste utvei når alle steiner er snudd.

Krav til saksbehandlingen
Sørg for at arbeidsmiljølovens og tariffavtalens regler følges. Grunnlag for avgjørelsen må være riktig og ikke framstå vilkårlig. Saksbehandlingen i forkant av oppsigelsene vil vektlegges og må kunne etterprøves. Gjennom lov og tariffavtale er bedriften pålagt å sikre et godt beslutningsgrunnlag som belyser alle relevante sider.

Hvis din bedrift har tariffavtale skal den tillitsvalgte ha en rolle så tidlig om mulig. 

Kriterier
Utgangspunktet er at hele virksomheten man er ansatt i utgjør utvelgelseskretsen og hvilke ansatte det skal velges blant. Selv om behovet for nedbemanning gjelder en avgrenset del av virksomheten er hovedregelen at hele selskapet skal inngå i utvelgelseskretsen.
I virksomheter med tariffavtalene står ansiennitet sentralt.
I virksomheter uten tariffavtaler vil det være en helhetsvurderingen mellom ansettelsestid, kvalifikasjoner, alder og sosiale forhold, men også et krav til en saklig utvelgelse.

Drøftelsesmøter og saksgang
Før det gjennomføres drøftelser med den enkelte, skal behovet for nedbemanning, kriterier mv drøftes med de tillitsvalgte. Dette er en viktig del av saksbehandlingsreglene. I mange tilfeller redder tillitsvalgte medlemmene før de kommer til de drøftelsene med hver enkelt. Det skal gjennomføres drøftinger med ansatte. Her har du rett til å ta med deg din tillitsvalgte i bedriften. Her diskuterer dere blant annet saksgangen og utvelgelseskriterier. Hvis du mottar en oppsigelse som ubegrunnet eller dårlig begrunnet er det viktig at du tar kontakt med HK så fort som mulig.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?