Tariffoppgjøret 2024: HK Norge krever økt kjøpekraft

Arbeidsutvalget i HK Norge, f.v. Elisabeth Sundset (1. Nestleder ), Christopher Beckham (Forbundsleder), og Lena Reitan (2. Nestleder).

Vårens lønnsoppgjør nærmer seg med stormskritt. Onsdag 31. januar vedtok representantskapet i Handel og Kontor i Norge (HK Norge) tariffpolitisk uttalelse.

Tilbakemeldingene vi har fått er tydelige: Lønn, lønn, lønn! sier forbundsleder Christopher Beckham når representantskapsmøtet heves.

Økte lønninger er det aller viktigste for folk! Prisvekst og inflasjon spiser av lommeboka. Kravet er økt kjøpekraft. Nå må lønningene øke mer enn prisveksten, fortsetter han.

Rekordlav kronekurs og høy prisvekst preget 2023. Norges Bank økte styringsrenta som et tiltak for å bremse prisveksten for på sikt å nærme seg målet på 2 prosent. Trenden ved inngangen til 2024 er at endringene for prisvekst, rente og kronekurs flater ut, men ligger fortsatt på et høyt nivå. HK Norge er særlig bekymret for hvordan dette rammer de lavest lønte.

–  I år står vi fremdeles overfor problemer som hver enkelt av oss ikke kan løse alene. Bare gjennom organisert innsats kan vi jobbe mot de økende prisene og sikre hver og en av oss en rimelig andel av det overskuddet i verdiskapningen vi, arbeidsfolk skaper! sier Beckham. Han fortsetter med et større perspektiv:

–  Økonomiske forskjeller må reduseres for å bygge et solidarisk samfunn.

Arbeidstid

Balansen mellom arbeidstid og tid til hjem, familie og fritid er under press. For de med kontorjobb fører digitaliseringen til at man tar med seg jobben hjem på fritiden.

En stor andel av de som jobber i varehandelen må jobbe kveld og helg, og noen også natt. Mange jobber deltid, og må takke ja til ekstravakter med ubekvemme arbeidstider for å få endene til å møtes. Heltid må være normen i norsk arbeidsliv. Hele faste stillinger sikrer grunnlaget for økonomisk selvstendighet og frihet.

Det er en kamp for balanse. På en side fører digitalisering til at vi tar jobben med hjem, mens på en annen side ser vi varehandelens ujevne timer utfordrer. Heltid er nøkkelen – det sikrer frihet, økonomisk selvstendighet, og et solid fundament for arbeidslivet! sier forbundslederen.

Kompetanseheving

Teknologisk utvikling og klimaendringer påvirker både samfunnet og arbeidslivet. Arbeidsprosesser automatiseres, forbruksmønsteret endrer seg, og omstilling til mer bærekraftig økonomi går i stadig høyere tempo. Felles for disse endringene er at kompetanseheving og etterutdanning blir stadig viktigere.

Det er avgjørende at partene i arbeidslivet samarbeider for å få til gode omstillinger og fordeling av verdiskapningen, slik at Norge også i framtiden har et inkluderende og fordelende lønnssystem, sier Beckham.

HK Norge merker at kompetansebehovet i arbeidsmarkedet endrer seg, men mener at det er et stort uforløst potensiale hos flere arbeidsgivere i hvordan de ser og utvikler egne arbeidstakere, spesielt i det arbeidsmarkedet vi har nå.

Arbeidsgivere som ser verdien i å ta vare på og legge til rette for at de ansatte kan utvikle kompetansen for å møte framtidas utfordringer, vil ha et fortrinn – både ved å ha folk med kompetanse for digitalisering eller grønn omstilling, og som en attraktiv arbeidsgiver. sier forbundsleder Beckham.

Etter dagens representantskapsmøte i HK Norge, hvor forbundet gikk inn for forbundsvise oppgjør, venter LOs representantskapsmøte 21. februar. Der skal LO lande de store rammene for oppgjøret. Etter dette vil forbundsstyret i HK Norge vedta endelige krav og prioriteringer. Startskuddet for årets tariffoppgjør går i mars.

De senere år med reallønnsnedgang må føre til krav som sikrer reallønnsøkning. Tydeligere bestemmelser om skillet mellom fritid og arbeidstid og bedre bestemmelser om kompetanseheving, samt reallønnsvekst, er avgjørende for HK i tariffoppgjøret, avslutter Beckham.

Les hele den tariffpolitiske uttalelsen her:

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?