HK NORGE EN DEL AV FRONTLINJEN I KAMPEN MOT PLASTFORURENSNING 

Foto: Jo Randen/KLD

I en tid hvor miljøutfordringene krever umiddelbar handling, har Handel og Kontor i Norge (HK Norge) tatt et viktig skritt ved å inngå i et partnerskap med Klima- og miljødepartementet og nøkkelaktører i næringslivet. Denne alliansen, som ble formalisert den 2. april 2024, tar sikte på å kutte ned på bruken av engangsplast, med et spesielt fokus på emballasje on the go-produkter. 

Lena Reitan, nestleder i HK Norge, var til stede for å bekrefte HK Norges forpliktelse til avtalen. Med klare ord illustrerte Reitan partnerskapets betydning: 

Hensikten med partnerskapet er å finne gode alternativer til engangsplast i on the go-produkter for eksempel for oppbevaring av mat og drikke og hindre at plast ender opp som avfall i naturen

Hun fremhevet videre miljøutfordringene verden står overfor og HK Norges rolle i å bekjempe disse: 

Tap av naturmangfold og menneskeskapte klimaendringer er de to største miljøproblemene verden står overfor. HK Norge vil arbeide for gode samfunn uten stadig økende miljøskadelig forbruk

Reitan poengterte også arbeidslivets sentrale rolle i miljøkampen og HK Norges strategi for å akselerere innsatsen gjennom partssamarbeid. 

Når vi vet at så mye som 80% av verdens utslipp kommer fra en arbeidsprosess, så sier det seg selv at partene i arbeidslivet har en viktig rolle i å få til endringer, sa hun.  

Hun la til at det er de med innkjøpsmakt og produsenter av emballasje som må ta størst ansvar for å drive endringen. 

Foto: Jo Randen/KLD

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, som var vertskap for hele signeringsseremonien, uttrykte også sitt engasjement for hele initiativet: 

Plastforsøpling og plastforurensning er blant verdens største miljøproblemer, og det haster med å få ned forbruket. Gjennom partnerskapet med næringslivet skal vi jobbe sammen for å finne gode erstatninger til engangsplast. 

Les hele saken fra Klima og miljødepartementet HER

Avtalen, som er i tråd med FNs bærekraftsmål og EUs direktiv om plastprodukter, er et viktig ledd i Norges miljøinnsats. HK Norges engasjement i dette partnerskapet understreker organisasjonens ledende rolle i den grønne omstillingen i Norge. 

Dette er bare starten på noe stort. Understreket Reitan, og signaliserte HK Norges forpliktelse til å fortsette arbeidet for en mer bærekraftig framtid. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?