Boligpolitikk

Tilgang på bolig er avgjørende for velferd og trivsel for alle. Mange steder bygges det for få boliger. Dette bidrar til sterk prisvekst og skaper sosiale forskjeller. Disse øker når mange gjør boliger til investeringsobjekter. Skal vi avverge boligkrise trengs en nasjonal dugnad for å øke takten i boligbyggingen og innføring av en mer rettferdig boligbeskatning. Opprettholde beskatningen av formue og eiendom gjennom å øke ligningsverdien på sekundærbolig til full markedsverdi.

Over lengre tid har offentlige virkemidler i boligpolitikken blitt kraftig svekket eller fjernet. Så godt som ingen utbyggere står for en sosial boligpolitikk. Prisnivået for boliger er gjennomgående høyt og for mange er det vanskelig å komme inn på boligmarkedet.

Husbanken må gjenreises og i større grad enn nå bidra til at unge i etableringsfasen og personer med økonomiske utfordringer kommer inn på boligmarkedet, og gis mulighet til å kjøpe egen bolig. f.eks. gjennom startlån. Husbankrenten skal være lav og politisk styrt, og husbankrenten må være en viktig aktør for å sikre en rimelig finansiering av nye boligprosjekter. Husbanken og kommunene må sammen finne løsninger som bidrar til toppfinansiering av boligkjøp.

HK vil jobbe for bedre boligfinansiering, blant annet gjennom Husbanken. Vi vil også være pådriver for offentlig initiert boligbygging med sosial profil; studentboliger, boliger for førstegangsetableringer og boliger for enslige.

HKs mål er en boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie sin egen bolig.

  • Arbeide for en ny offensiv politikk for økt boligbygging og legge til rette for leie til eie
  • Arbeide for at husbankrenten holdes lav og fortsatt er politisk styrt.
  • Kommunen må i samarbeid med aktører, som boligbyggelagene, bygge flere boliger som selges til kostpris.
  • Ha en sterkere regulering av husleiemarkedet for å dempe prisene.
  • Opprette en nasjonal boligplan som pålegger kommunene å bygge nok boliger, herunder kommunale utleieboliger, ikke-kommersielle boliger samt flere og billigere studentboliger.
  • Arbeide for å avgrense rentefradraget på boliglån til kun primærbolig.
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?