Retningslinjer for HKs stipendordning for høyere utdanning

Søkere plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene før søknad sendes inn.
Søknadsfristen for våren 2024 har nå gått ut. Neste søknadsfrist er 15. september 2024 og gjelder studier med oppstart i kommende høstsemester, og nettstudier med løpende opptak som ikke er fullført.
Søknadsskjema vil bli publisert på denne siden i august. Les retningslinjene nøye før du søker.

§ 1 Formål
a) Bidra til å fjerne ulikheter og fremme likestilling, slik at utdanningen kan gjennomføres uavhengig av alder, kjønn, økonomisk og sosial situasjon.
b) Bidra til at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt.
c) Ordningen belastes HKs Utdanningsfond. Det overføres tre prosent av årlig innkommet kontingent til HKs Utdanningsfond.

§ 2 Hva det gis støtte til
a) Utdanningsstøtte kan etter søknad gis til medlemmer som tar etter- og/eller videreutdanning ved offentlige eller private utdanningsinstitusjoner.
b) Utdanningen må være på høyskole-/fagskolenivå, ha avsluttende eksamen og gi studiepoeng eller fagskolepoeng.
c) Utdanningen det gis støtte til må være relevant innenfor de bransjer HK i Norge har rett til å organisere ansatte i.

§ 3 Utdanningsstøtte
a) Utdanningsstøtten gis som stipend. Dersom det ved tildeling av støtte er nødvendig å foreta en prioritering mellom flere søkere, kan det tas hensyn til søkers inntekt og formue.
b) Satsene er inntil kr 50.000,- for heltidsutdanning og inntil kr 37.500,- for deltidsutdanning.
c) Det kan søkes støtte til dekning av dokumenterte utgifter knyttet til studiet. Det kan gis støtte til:
• Kursavgifter/semesteravgifter
• Eksamensavgifter
• Obligatorisk pensumlitteratur
• Kalkulator
• Innkjøp av programvare til PC eller Mac som er relevant for utdanningen

Det gis ikke støtte til:
• Kjøp av PC/Mac, skriver eller annet utstyr til PC/Mac
• Forbruksmateriell
• Livsopphold, boutgifter, tapt arbeidsfortjeneste
• Reiseutgifter eller utgifter til obligatoriske reiser/samlinger/utflukter
• Bruk av telefon/internett
• Abonnementer

§ 4 Krav til medlemskap
a) For å kunne søke om støtte må man ha vært sammenhengende ordinært medlem i HK eller annet forbund de tre siste årene.
b) Søker må være yrkesaktiv, ikke pensjonert eller førtidspensjonert.
c) Det forutsettes at medlemmet opprettholder sitt ordinære medlemskap i HK under utdanningen.
d) Medlemmet må være à jour med kontingentinnbetalingen.

§ 5 Hvordan utdanningen må være lagt opp
Heltidsutdanning: Utdanningen må være hovedbeskjeftigelsen. Den må generere 30 studiepoeng/fagskolepoeng per semester og avsluttes med en eksamen.

Deltidsutdanning: Utdanningen tas på deltid. Utdanningen må generere studiepoeng/fagskolepoeng. Den må vare minst ett semester og avsluttes med en eksamen. Rene nettstudier med studierett utover ett år regnes som deltidsutdanning.

§ 6 Begrensninger
a) Elev- og studentmedlemmer, lærlingemedlemmer og bimedlemmer er ikke omfattet av stipendordningen.
b) Medlemmer som jobber i foretak som følger Landsoverenskomsten mellom HK og AAF har ikke rettigheter i ordningen, da de kan søke om stipend via Kompetansefondet HK-AAF.
c) Det gis ikke støtte til utdanning/opplæring som skal dekkes av arbeidsgiver, iht. Hovedavtalens kapittel 16, §16, punkt 3, utdanning ved militære skoler, etatsopplæring, opplæringskurs fra Nav, grunnleggende dataopplæring/kontorstøtte- systemer og HMS-opplæring.
d) Avhengig av utgifter, vil eventuelt stipend fra LOs Utdanningsfond kommer til fratrekk fra stipend tildelt etter denne ordningen.
e) Det kan kun søkes om stipend til en utdanning av gangen.
f) Det gis ikke støtte til studier innenfor Addisco-ordningen, da HK har egen ordning for Addisco.
g) Når et medlem har oppnådd sum for maks stipend, kan man ikke søke på nytt før etter to år fra siste innvilgede søknad.

§ 7 Krav til søker
a) Søker må dokumentere opptak som student ved den utdanning det søkes støtte til.
b) Søker må dokumentere utgiftene tilknyttet studiet. Utgifter som ikke er dokumentert gir vi ikke støtte til. Dokumentasjon må foreligge innen rimelig tid og maks to måneder etter at medlemmet har mottatt svar på sin søknad. Det gis ikke etterbevilgninger.
c) Søker er selv ansvarlig for å betale studieutgiftene til utdanningssted.
d) Ved studier i utlandet, må dokumentasjon foreligge på skandinavisk eller engelsk.
e) Søker plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene for ordningen før søknad oversendes.

§ 8 For hvor lang tid kan det tildeles støtte
a) For utdanning som pågår over flere semestre innvilges det støtte per semester.
b) Det kan tildeles støtte for hele inneværende skoleår hvis utgiftene er dokumentert innenfor de gitte frister, ref. § 7 punkt b. Dette gjelder ikke ved semesterbasert utdanning, da må det søkes per semester.
c) For nettbaserte studier som ikke er semesterbasert, innvilges det støtte for hele studiet.

§ 9 Dokumentasjon på fullført utdanning
Når undervisningen er fullført og eksamen avlagt, skal HK i Norge få tilsendt dokumentasjon på fullført utdanning innen tre år (jf. § 10) Dette kan være kopi av vitnemål, karakterutskrift eller lignende.

§ 10 Utbetaling av støtte
Det er to hovedutbetalinger per år: september og februar. Halvparten av innvilget beløp utbetales ved innvilgelse av søknad, andre halvdel utbetales etter at søker legger fram dokumentasjon på at semesteret, skoleåret eller studiet man mottok stipend til er fullført. Restbeløpet må være gjort krav på innen tre år. Etter dette tilbakeføres restbeløpet til fondet. Stipend overføres til medlemmets private konto.

§ 11 Opplysningsplikt ved avbrudd
Medlemmet plikter å opplyse HK i Norge om avbrudd i utdanningen, og forbundet har rett til å kreve støtten tilbakebetalt ved avbrudd. En utdanning blir regnet som avbrutt når det ikke foreligger dokumentasjon på fullført studie.

§ 12 Tilbakebetaling av støtte
Dersom en søker har fått utbetalt støtte som reglene ikke gir rett til, etter at det er oppgitt uriktige opplysninger, kan forbundet kreve støtten tilbakebetalt.

§ 13 Søknadsfrister
a) Søknader for hel- og deltidsstudier med oppstart i høstsemesteret må være mottatt i forbundet senest 15. september.
b) Søknader for hel- og deltidsstudier med oppstart i vårsemesteret må være mottatt i forbundet senest 1. februar.
c) Nettstudier med opptak hele året følger våre søknadsfrister.
d) Søknadsfrist er absolutt. Søknader som kommer inn etter at søknadsfristene er ute vil ikke bli behandlet.
e) Søkere må forholde seg til de gitte søknadsfrister. Det gis ikke støtte til semestre, skoleår eller studier som er avsluttet.

§ 14 Saksbehandling
a) Søknadene behandles av HK i Norges tildelingsutvalg som er nedsatt av forbundets arbeidsutvalg. Tildelingsutvalget har møte etter at søknadsfristene er ute, og søkere får svar etter at utvalget har hatt sine møter.
b) Innvilget beløp utbetales i to halvdeler. Første halvdel utbetales når søknaden innvilges, andre halvdel utbetales ved at det sendes inn dokumentasjon på at utdanningen er fullført, jf. §10.

§ 15 Ankemulighet
Ankefrist for å klage på enkeltvedtak er 14 dager etter mottatt svar. Anker kan reises med hjemmel i retningslinjene (saksbehandlingsfeil). Forbundsstyret er ankeinstans. Avgjørelser vedtatt av forbundsstyret er endelige.

§ 16 Revisjon
Forbundsstyret fastsetter retningslinjer for, og er styre for, ordningen. Ordningen er gjenstand for revisjon.

Retningslinjene ble sist revidert 29. november 2019 og gjøres gjeldende fra 1. desember 2019.

Søknadsskjema
Søknadsskjema blir lagt ut i midten av august.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?