Kombiner jobb og studier, og ta 15 studiepoeng! 
Søknadsfristen for høsten 2024 gikk ut 1. juni. Søknadsskjema for vårsemesteret 2025 legges ut på denne siden i oktober 2024 med søknadsfrist 1. november.

§ 1 Om Addisco-ordningen
a) Addisco eies av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), som er et fagforbund i LO-familien.
b) Handel og Kontor i Norge (HK Norge) kjøper 20 studieplasser per semester.
c) De 20 studieplassene fordeles på fire forskjellige høyskolekurs, som hver gir 15 studiepoeng.
d) Det gis støtte til maks fire kurs til sammen per student, som genererer 60 studiepoeng, diplom og invitasjon til høytidelig diplomseremoni.

§ 2 Krav til medlemskap
a) For å kunne søke om støtte må søker ha vært sammenhengende ordinært medlem i HK Norge de siste tre år.
b) Det forutsettes at medlemmet opprettholder sitt ordinære medlemskap i HK under utdanningen.
c) Medlemmet må være à jour med kontingentinnbetalingen.

§ 3 Utdanningsstøtte
a) HK Norge dekker studieavgift, pensumslitteratur, reise og overnatting.
b) Tapt arbeidsfortjeneste, diett, forbruksmateriell, kjøp av PC og programvare, eller andre kursutgifter enn de som er nevnt i punkt a, dekkes ikke.

§ 4 Krav til søker og avbrudd
a) Aksept av studieplass er bindende.
b) Studieløpet er en blanding av nettstudier, webinarer, selvstudium og helgesamlinger. Søker må være forberedt på prioritere deltakelse på helgesamlingene. Høgskulen på Vestlandets krav om maks 20 prosent fravær fra samlinger gjelder for alle kursene.
c) Avbrudd av studier må være saklig begrunnet. Saklig begrunnelse av avbrudd kan være egen sykdom, eller sykdom i nær familie. HK kan kreve legeattest ved avbrudd.
d) HK Norge kan kreve studieavgiften tilbakebetalt ved ikke saklig begrunnet avbrudd.

§ 5 Diplom
HK Norge gir støtte til maks fire Addisco-studier. Da har studenten oppnådd 60 studiepoeng og diplom fra Addisco.

§ 6 Saksbehandling
a) Søknader skal sendes til HK Norge på eget søknadsskjema som gjøres tilgjengelig på HK Norges hjemmeside. Det skal IKKE sendes inn søknad via Addiscos hjemmeside.
b) Søknadsfristene er 1. juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret.
c) HK Norges tildelingsutvalg fordeler plassene. Det er 20 tilgjengelige plasser per semester. Når plassene fordeles kan tildelingsvalget ta hensyn til følgende faktorer: Medlemsansiennitet, kjønn, alder, geografi, tillitsverv, bransje, tidligere avslag på søknad om studieplass hos Addisco, og lignende.
d) Søker får e-post med tilbud om kursplass. Aksept av kursplass er bindende, ref. § 4.
e) Addisco-studiene er populære, og det vil som oftest være flere søkere enn plasser. De som ikke får plass i første omgang, får tilbud om å stå på venteliste.

§ 7 Ankemulighet
Ankefrist for å klage på enkeltvedtak er syv dager etter mottatt svar. Anker kan reises med hjemmel i retningslinjene (saksbehandlingsfeil). HK Norges arbeidsutvalg er ankeinstans. Avgjørelser vedtatt av arbeidsutvalget er endelige.

§ 8 Revisjon
Forbundsstyret fastsetter retningslinjer for, og er styre for, ordningen. Ordningen er gjenstand for revisjon.


Retningslinjene ble sist revidert 1. november 2022, og gjøres gjeldende fra samme dato.

Søknadsfrist og søknadsskjema
Søknadsfristen for høsten 2024 gikk ut 1. juni. Søknadsskjema for vårsemesteret 2025 legges ut på denne siden i oktober 2024.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?