Tillitsvalgt

Den tillitsvalgte på arbeidsplassen er talsperson og representant for alle HK-medlemmene på arbeidsplassen, overfor bedriftens ledelse. Det å være tillitsvalgt innebærer et stort og ikke minst viktig ansvar. Det er svært lærerikt, og du står aldri alene.

Som tillitsvalgt på arbeidsplassen representerer du HK-medlemmene gjennom samarbeid og forhandlinger med ledelsen. Et godt samarbeid gir grunnlag for gode lønns- og arbeidsvilkår på arbeidsplassen. Du er også med på å påvirke lønnen og arbeidsvilkårene til deg selv og kollegene dine gjennom lokale forhandlinger. Tror du ikke kan? HK Norge gir deg kurs og opplæring i å være tillitsvalgt. Du lærer om strategier, prosesser, lover og regler.

Den tillitsvalgtes rettigheter og plikter

Tillitsvalgtrollen er hjemlet i tariffavtalen, noe som gjør at den tillitsvalgte har flere rettigheter enn andre ansatte på arbeidsplassen. Samtidig har du som tillitsvalgt noen spesielle og viktige plikter. Alt er nedtegnet i Hovedavtalen, som gjelder for alle bedrifter og konsern som har inngått tariffavtale med HK.

Den tillitsvalgtes rettigheter

 • Du er talsperson og representant for HKs medlemmer, som du kan inngå avtale på vegne av.
 • Du har fullmakt til å forhandle på vegne av medlemmene om aktuelle saker, og det skal være faktiske forhandlinger.
 • Du skal få nødvendig tid til å utføre ditt tillitsverv.
 • Du kan delta i tillitsvalgtmøter i arbeidstiden uten trekk i lønn.
 • Du har en særskilt beskyttelse mot oppsigelse.

Den tillitsvalgtes plikter

 • Du skal påse at tariffavtalen, arbeidsmiljøloven og andre lover blir fulgt.
 • Du må gjøre ditt beste for å opprettholde et rolig og godt samarbeidsforhold med bedriften.
 • Du må ikke oppfordre til eller medvirke i ulovlig konflikt.
 • Du har taushetsplikt i saker som angår enkeltmedlemmer.
 • Du skal bringe informasjon fra bedriften videre til andre tillitsvalgte og medlemmene.

I tillegg har den tillitsvalgte medbestemmelse og styringsrett i bedriften. Det vil si at du har innflytelse – noe å si – i saker som vedgår de ansattes arbeidshverdag og være en bidragsyter for at bedriften har ordnede forhold.

All opplæring og kurs, inkludert reise og opphold, dekkes av HK Norge.

HK-klubben

Alle dine kolleger som er medlemmer av HK Norge, utgjør hva vi kaller HK-klubben på din arbeidsplass – uansett mange dere er. HK-klubben er den mest grunnleggende og viktigste organisasjonsenheten i HK Norge – selve lokallaget. Det er disse som utnevner den tillitsvalgte, som blant annet har i oppgave å:

 • påse at lover og regler blir fulgt opp.
 • se til at medlemmene har trygge ansettelsesforhold.
 • forsøke å løse problemer og tvister lokalet, eller bringe saker inn til HK.
 • føre forhandlinger og drøftelser med bedriften.
 • videreformidle informasjon fra HK og bedriften til medlemmene.
 • organisere medlemmer for å bidra til å trygge tariffavtalen.
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?