Trygghet og økonomi

Det er viktig å ha det fint på jobben, men vi jobber for lønn og trygghet. Se hvordan du får mer trygghet og bedre økonomi ved å være medlem.

Lønn

Som HK-medlem med tariffavtale gjelder bestemmelser for tarifflønn.  Tariffavtalen sikrer deg altså en garantilønn ut fra hvilken bransje og tariffavtale som gjelder på din arbeidsplass. I tillegg kan dere avtale mer lønn ut over garantisatsene gjennom lokale lønnsforhandlinger. Det er ingen lov i Norge som bestemmer hvilken lønn du skal ha. Arbeidsmiljøloven forteller at du skal ha lønn, men den sier ikke hvor mye eller lite du skal tjene. Uten tariffavtale må du avtale lønnens størrelse selv – og det er arbeidsgiver som bestemmer din videre lønnsutvikling.

Godtgjøring på høytidsdager

Loven gir mange ansatte rett til fri når det er høytidsdager, men det er kun tariffavtalene som sikrer deg ordinær lønn på disse fridagene. For ansatte uten tariffavtale gir loven rett til lønn kun 1. og 17. mai.

Tillegg for kveld-, helg- og nattarbeid

Med tariffavtale er du i de fleste tilfeller sikret rett på kompensasjon for arbeid på ubekvemme tider av døgnet. Slike tillegg kan for eksempel gjelde for arbeid på kvelder, i helgene og om natten. Arbeidsmiljøloven gir deg ingen rett til slike tillegg. Uten tariffavtale må alle tillegg avtales særskilt.

Overtid

Dersom du arbeider utover ni timer en enkelt dag, eller utover 40 timer en enkelt uke, arbeider du overtid. Ved overtidsarbeid skal du ha ekstra betalt. Arbeidsmiljøloven gir deg 40 % overtidstillegg. Med tariffavtale vil du ha krav på minimum 50-100 % i overtidstillegg, avhengig av når på døgnet du jobber overtid. Du vil dessuten ha rett til overtidsbetalt dersom du arbeider utover 37,5 timer per uke.

Pauser

Flere tariffavtaler har egne regler om spise- og hvilepauser. Blant annet om pauser skal være med eller uten lønn. Lovens minstekrav er at hvis du jobber mer enn 5 ½ time, da skal du ha en ubetalt pause.

Ferie

Klart du skal ha ferie. Alle med tariffavtale på arbeidsplassen er sikret minimum fem uker ferie. Denne ”LO-ferien” er en ordning som fagorganiserte medlemmer har kjempet gjennom. Ifølge ferieloven kan du kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni-30. september, og ferietidspunktet skal avtales mellom deg og arbeidsgiveren. Har du ikke tariffavtale har du kun rett til fire uker ferie pluss én feriedag.

Feriepenger

Ferieloven gir deg rett til kun 10,2 % i feriepenger. På arbeidsplasser med tariffavtale er ferien lenger, og feriepengesatsen derfor økt til 12 %. I feriepengeutregningen skal all skattbar inntekt i løpet av fjoråret regnes med.

Permisjoner

Tariffavtalen kan gi deg rett til ulike korte velferdspermisjoner. Velferdspermisjon gir deg rett til fri med lønn ved eksempelvis akutt sykdom i hjemmet, dødsfall i nær familie, ved flytting, ved lege- og tannlegebesøk, fødsel, bryllup med mer. Tariffavtalen gir deg også på visse vilkår rett til permisjon for etter- og videreutdanning. Tariffavtalene gir også rett til pappapermisjon med lønn. Loven gir etter nærmere regler foreldrene rett til permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon. Sjekk din tariffavtale for å se hvilke rettigheter du har.

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Med tariffavtale i bedriften har du som HK-medlem rett til permisjon for etter- og videreutdanning. Forutsetningen er at utdannelsen har verdi både for deg og bedriften, og at det ikke er særlige grunner som skulle tilsi at utdannelsen ikke lar seg gjennomføre.

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP utgjør en million kroner i pensjon, dette bør du ikke gå glipp av. Ordningen med AFP er en del av tariffavtalen. Den gir deg muligheten til å kombinere pensjon og jobb. Det vil si at din pensjonsutbetaling ikke avkortes selv om du fortsetter å arbeide som før eller gradvis trapper ned etter fylte 62 år. I likhet med alderspensjon i folketrygden, blir din månedlige AFP–utbetaling større dersom du venter med å ta ut AFP. Denne effekten opphører for AFP ved fylte 70 år. Har du ikke tariffavtale har du kun rett på Folketrygdens alderspensjon.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?