En hån av Bondevik-regjeringen

Forslaget til nytt statsbudsjett fra Bondevik-regjeringen vil føre til at Handel og Kontor sine medlemmer svekkes. HK tar avstand fra den usosiale profilen i budsjettforslaget, og som vil ramme de som fra før av tar den minste delen av samfunnskaka. Les uttalelsen:

Vanlige folk svekkes

Etter mange år med lønnsmoderasjon, hvor fagbevegelsen og arbeidstakerne var trofast mot solidaritetsalternativet, er det nå vanlige arbeidsfolk som må betale, og som må bære børen for sentrumregjeringens overbudspolitikk. Økte strømpriser, økte egenandeler på helse- og omsorgstilbud og ikke minst forslaget om å fjerne en feriedag vil ramme hardt og urettferdig. Mange av våre medlemmer som arbeider innen handel og butikk arbeider ofte på lørdager, og har allerede mangel på fritid. Disse tiltakene vil ramme titusenvis av mennesker som sliter i hverdagen – økonomisk og i forhold til mangel på tid for hverandre. Innstramningene kommer i tillegg til den senere tids kraftige økning i renteutgifter. Dette er ikke et sett av verdier politikerne i de tre sentrumspartiene (KRF, V og SP) kan være stolte av.

Kapitalistene styrkes

De seneste årene er det pengeflytterne og storkapitalen som har stukket av gårde med de store gevinstene, mens vanlige lønnsmottakere har vist moderasjon. HK mener det er grunnlag for å skattlegge denne gruppen mer enn foreslått i budsjettet, og mener derfor det bør være grunnlag for å heve kapitalbeskatningen ytterligere. En heving av kapitalbeskatningen må kompenseres med økt minstefradrag, slik at økningen ikke rammer vanlige lønnsmottakere. Toppskatten bør økes for de som har en familieinntekt på mer enn 600 000,-., og særfordelene til rederne må fjernes.

Butikkansattes rettigheter svekkes

I fjor tilsvarte handelslekkasjen til Sverige 5 milliarder norske kroner. I år vil den bli nærmere 6, 5 milliarder. Neste år vil dette trolig øke enda mer som en direkte følge av regjeringens avgiftspolitikk. HK frykter økt ledighet i handelen som resultat. I handelen tilsvarer en milliard i omsetning ca. 1000 arbeidsplasser. Andre bivirkninger er smugling av tobakk, alkohol og andre typer handelsvarer. Når avgiftene senkes i Sverige og økes i Norge er det grunn til å tro at grensehandelen og smuglingen vil øke ytterligere. HK krever at avgiftene på "lokkevarer" som tobakk og alkohol senkes dramatisk, og ikke økes slik regjeringen foreslår. Slike tiltak vil også føre til at omsetningen av slike varer isteden foretas i former som er avgiftsbelagt. Dermed minimaliseres avgiftstapet til staten.

Deltidsansatte rettigheter svekkes

Regjeringens forslag om å heve taket for utbetaling av sykelønn til deltidsansatte fører til at 60 000 deltidsansatte som arbeider i gjennomsnitt 13 timer i uken, mister retten til sykelønn. 80 prosent av disse er kvinner. Dette forslaget rammer urettferdig en allerede utsatt gruppe, og er direkte kvinne- og familiefiendtlig.

Industri og næringsliv svekkes

Utvidelse av arbeidsgiverperioden for sykelønn til 3 uker, konjukturavgift og elavgift i tillegg til avgiftskjerpelser ellers, vil føre til at tusenvis av arbeidsplasser forsvinner. 96 prosent av bedriftene i Norge har færre enn tyve ansatte. Spesielt vil disse merke ekstrakostnaden med utvidet sykelønnsansvar, fordi størstedelen av deres kostnader er lønninger. Økte strømpriser vil ramme industri og handelsnæringen generelt og den kraftkrevende eksportrettede industrien spesielt. Dermed lesses ikke bare store byrder over på vanlige lønnsmottakere, men også bedrifter som må konkurrere med utlandet. Faren for nye arbeidsledige øker dermed betraktelig. Da er det også uakseptabelt at regjeringen foreslår å kutte i arbeidsmarkedstiltakene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?