Lønn og tariff

Som arbeidstaker skal du ha lønn for arbeidet du gjør – uansett hvor mye du jobber. En tariffavtale sier noe om hvor mye lønnen bør være, etter utdanning, arbeidserfaring og kompetanse. Tariffavtalen mellom fagforeningen og arbeidsgiver sikrer trygghet, likhet og rettferdighet på arbeidsplassen – og gir deg som medlem mange nyttige fordeler.

Bedre arbeidsrettigheter

En tariffavtale omhandler så mye mer enn hva du har krav på av lønn. Avtalen bidrar også til å skape ordnede forhold på arbeidsplassen, som medbestemmelse, informasjonsflyt og arbeidsvilkår. Tariffavtalen gir deg med andre ord bedre arbeidsrettigheter enn det loven sier, noe som er den største fordelen ved et medlemskap med tariffavtale – i tillegg til flere fordeler felles for alle medlemmer. Disse fordelene er et resultat av politisk påvirkning og tariff-forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

Tariffavtalen – en trygghet for begge parter

En tariffavtale er en kollektiv avtale om arbeids- og lønnsvilkår inngått mellom HK Norge og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Med arbeidsvilkår menes slike ting som arbeidstid, oppsigelsesfrist, ferie, pensjon, permisjoner, permittering med mer.

Tariffavtalen består av to deler; en hovedavtale og en overenskomst:

Hovedavtalen

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. I tillegg tar Hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett.

Hovedavtalen gjelder kun på arbeidsplasser der det er inngått tariffavtale mellom partene. Den regulerer flere forhold som ikke er lovfestede, men tar ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser. 

I Norge inngår hovedavtalen som del 1 i alle tariffavtaler og revideres normalt hvert fjerde år. Dermed er den ikke en del av tariffoppgjørene, som er hvert andre år.

Overenskomsten

Overenskomsten er den delen av tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsforhold, og tar for seg de materielle sidene av tariffavtalen. Overenskomsten er i tillegg til den individuelle arbeidsavtalen du har med arbeidsgiveren din, og fungerer som en kollektiv arbeidsavtale med samme bestemmelser for alle ansatte i samme type jobb.

I Norge inngår Overenskomsten som del 2 av tariffavtalen, som gjerne reforhandles hvert år under tariffoppgjøret. Den er gjerne mer detaljrike og spesifikke enn en individuell arbeidskontrakt og ofte fremforhandlet mellom partene over flere tiår.

Hvordan få tariffavtale

Jobber du i en bedrift eller organisasjon uten tariffavtale, kan du gjøre noe med det sammen med kollegene dine.

De tre første stegene på veien til en tariffavtale er: 

  1. Organiser dere i HK
  2. Velg kontaktperson
  3. Kontakt oss

Når du og kollegene dine har meldt dere inn i HK Norge, velger dere en kontaktperson som blir deres tillitsvalgte. Jo flere medlemmer dere har, dess sterkere står dere i kravet om tariffavtale med arbeidsgiver. For at HK skal inngå tariffavtale på vegne av de ansatte, må minst halvparten være medlemmer.

HK Norge bistår i prosessen og sender kravet til arbeidsgiver på vegne av de ansatte. 

Medlem med og uten tariffavtale – hva er forskjellen?

Du kan fint være medlem hos oss uten tariffavtale. Forskjellen ligger i hvilke fordeler du har som medlem. En tariffavtale innebærer flere fordeler som gir deg mer trygghet som ansatt.

Med
Hvis arbeidsgiver har inngått tariffavtale og du er medlem av HK, får du årlig lønnsutvikling, fem ferieuker, høyere overtidstillegg, avtalefestet pensjon (AFP) og du har mer innflytelse på egen arbeidsplass. Som medlem har du også flere muligheter for etter- og videreutdanning.
Uten
Hvis arbeidsgiver ikke er bundet av en tariffavtale, er det arbeidsmiljøloven og avtalen du har med arbeidsgiveren din som bestemmer arbeidsvilkårene og hva du skal ha i lønn. Som HK-medlem har du likevel en rekke fordeler som arbeidstaker, som kan hjelpe deg til bedre arbeidsvilkår hvis det er behov for det.
Arbeidstid og overtidDu har 37,5 timers arbeidsuke. Arbeid ut over dette, gir overtidsbetaling.Du har maksimalt 9 timers arbeidsdag og 40 timers arbeidsuke. Bare arbeid ut over dette gir overtid.
Overtidsbetaling50-100 % i overtidstillegg for arbeid utover 37,5 timer per uke.40 % overtidsbetaling, for arbeid utover 9 timer per dag og 40 timer per uke.
Godtgjøring for hellig- og høytidsdagerNår det er hellig- og høytidsdager og loven gir deg fri, er du sikret fri med lønn. Må du jobbe disse dagene, har du krav på tillegg utover ordinær lønn.Loven gir deg kun rett til fri med lønn 1. og 17.mai.
PermisjonerKorte velferdspermisjoner som fri med lønn for å følge barn første gang det begynner i barnehage og på skole.Ingen rett til korte velferdspermisjoner med lønn.
Avtalefestet pensjon (AFP)AFP gir deg en livsvarig pensjon og kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon og bedriftens obligatoriske tjenestepensjonsordning (OTP).Det er kun folketrygdens alderspensjon og bedriftens obligatoriske tjenestepensjonsordning (OTP) som gjelder.
LønnDu er sikret garantilønn og dere kan avtale mer lønn lokalt i bedriften.Ingen lovbestemt minstelønn i Norge. Du har heller ikke krav på lokale lønnsforhandlinger.
Tillegg for kveld, natt og helgDu er sikret rett til tillegg for arbeid på kveld, natt og helg, tillegg ved skiftarbeid og matpenger.Arbeidsmiljøloven gir deg ingen rett til slike tillegg.
Ferie og feriepenger5 uker ferie og 12 % feriepenger.4 uker + 1 dag ferie og 10,2 % feriepenger.
Omorganisering og nedbemanningDu er sikret medbestemmelse ved tillitsvalgte som representerer deg i drøftelser med ledelsen.Du har kun rettigheter ved såkalte masseoppsigelser. Men uten tillitsvalgte står du helt alene i prosessen.
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?