Økt streikeberedskap i HK

LO har varslet streik fra og med mandag 12. april hvis man ikke kommer fram til en løsning i forbindelse med mellomoppgjøret 1999 med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (meklingsfristen utgår søndag 11. april kl. 24.00). Alle LO-medlemmer som tas ut i en eventuell streik har fått direkte beskjed via sine tillitsvalgte om dette. (Se også egen sak vedrørende bedrifter hvor HK-medlemmer er tatt ut i streik).

LO har varslet streik fra og med mandag 12. april hvis man ikke kommer fram til en løsning i forbindelse med mellomoppgjøret 1999 med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (meklingsfristen utgår søndag 11. april kl. 24.00). Alle LO-medlemmer som tas ut i en eventuell streik har fått direkte beskjed via sine tillitsvalgte om dette. (Se også egen sak vedrørende bedrifter hvor HK-medlemmer er tatt ut i streik).

Økt HK-beredskap

Handel og Kontor har i forbindelse med meklingen som nå pågår hos Riksmeklingsmannen økt beredskap slik at en eventuell konflikt kan iverksettes så raskt og effektivt som mulig. I tilfelle streik vil hovedkontoret og våre syv regionskontor ha døgnkontinuerlige vaktordninger for å koordinere, informere og svare på spørsmål fra tillitsvalgte.

Vi ber om at henvendelsen rettes direkte til regionskontoret.

Ring 815 48 055 for å bli satt over til ditt regionskontor, eller kontakt regionskontoret direkte via denne hjemmesiden (Adressene og telefonnumrene finner du ved å klikke på Hvem, hva, hvor på hovedsiden)

Mulig streik fra mandag 12. april

Meklingen mellom LO og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i årets mellomoppgjør startet hos Riksmeklingsmannen tirsdag 6. april kl 13.00. Etter et kort plenumsmøte gikk partene til sine respektive delegasjonslokaler for egne møter. Meklingen ble begjært brutt i løpet av onsdag 7. april, slik at meklingsmannens 4-dagers frist løper fra torsdag 8. april. Dette innebærer en meklingsfrist til søndag 11. april kl 24.00. Hvis partene ikke er enige om en avtale innen dette tidspunktet, vil LO gå til streik. De bedrifter som tas ut i streik vil derfor være i streik fra og med mandag 12. april.

Derfor ble det mekling:

Etter fire dagers forhandlinger krevde LO brudd i forhandlingene med NHO. Kravene fra LO ved årets oppgjør ble overlevert 18. mars. Forhandlingene startet mandag 22. mars kl. 10.30. Bruddet kom torsdag 25. mars kl. 13.00.

LOs representantskap prioriterte tre områder for årets tariffrevisjon. For det første realisering av etter- og videreutdanningsreformen (EVU), hvor statens og partenes bidrag skulle vurderes innenfor et inntektspolitisk samarbeid. Videre at det innenfor en helhet skulle satses på likelønn og lavtlønte grupper. LO konstaterte raskt at det ikke var mulig å komme frem til enighet med NHO om en slik helhet i årets mellomoppgjør, og brudd ble derfor foretatt.

Status så langt i meklingen:

Dragkampen står i hovedsak om EVU-reformen. Målet er at LO, NHO og staten bidrar til å finansiere et eget etter- og videreutdanningsfond. Regjeringen har lovet å gi tilbakemelding før meklingsfristen går ut natt til mandag 12. april 1999.

Under arbeidet i det regjeringsoppnevnte Arntsen-utvalget, som forberedte årets mellomoppgjør, ble LO, YS og AF enige om en lønnsvekst tilsvarende 4,5 prosent. De tre hovedorganisasjonene ble også enige om en modell for betalt utdanningspermisjon. En viktig forutsetning er at Regjeringen er med og bidrar finansielt i oppbyggingen av utdanningsfondet.

LO krever følgende i forbindelse med EVU-reformen:

Reformen skal gjelde alle, både de som er i arbeid og de som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet.

Det er forutsatt at staten bidrar til å finansiere reformen, sammen med partene i arbeidslivet i et slags spleiselag

Reformen innføres 1. januar 2000, mens innbetaling til fondet starter 1. mai i år

Arbeidstakere opptjener en individuell rett til utdanningspermisjon gjennom sitt arbeidsforhold, og uttak av lønnet permisjon kan skje helt eller delvis, slik at deltidsstudier blir mulig.

Alle arbeidstakere skal kunne hente ut midler til etterutdanning, både til å gjennomføre videregående skole og til generell kompetanseheving.

Kravene til å kunne ta utdanningspermisjon og benytte seg av fondsmidler er at man har vært i arbeidslivet i minst tre år, og tilsatt hos nåværende arbeidsgiver de siste to årene.

Dette er man uenige om:

NHO går imot opprettelsen av EVU-fond. NHO mener at bedriftene allerede bidrar med nok til EVU. Ifølge NHO bør en individuell permisjonsrett, ut over bedriftens spesifikke behov for ny kompetanse, derfor finansieres gjennom Lånekassen i form av lån og stipendier.

Regjeringen ønsker i utgangspunktet å benytte Lånekassen for å finansiere statens bidrag til EVU. Dette strider mot kravene fra LO, YS og AF, om at staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne skal skyte inn like store andeler av lønnsutbetalingene til å bygge opp EVU-fond.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?