Vanlige mennesker taperne i Bondeviks statsbudsjett

HK mener regjeringens statsbudsjett bidrar til økt grensehandel, svikter arbeidstakerne i verfts- og offshoreindustrien, forverrer barnefamiliens økonomi. HK mener også at regjeringen begår et alvorlig avtalebrudd gjennom signaler om å svekke AFP-ordningen. I sum vil budsjettet øke forskjellene i Norge og svekke skoleverket og situasjonen for studentene Dette sier HK i en uttalelse vedtatt av forbundsstyret i Handel og Kontor på sitt møte på Hotell Hadeland, Gran 6.-7. oktober 1999.

Bidrar til økt grensehandel. Snur ryggen til verfts- og o ffshoreindustrien. Forverrer barnefamiliens økonomiBegår et alvorlig avtalebrudd gjennom svekkelse av AFP-ordningenØker forskjellene i NorgeSvekker skoleverket og sit uasjonen for studenteneUndergraver toppskattens intensjon

Dette sier HK i en uttalelse vedtatt av forbundsstyret i Handel og Ko ntor på sitt møte på Hotell Hadeland, Gran 6.-7. oktobe r 1999.

Ansatte i handelen, ansatte i verftsindustrien, studenter, pendlere, eldre arbeidstakere som har sett fram til en fortjent og trygg pensjonisttilværelse og yrkesaktive småbarnsforeldre er alle g rupperinger i samfunnet som blir skadelidende som følge av Bondevik -regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. I sum vil Regjeringens ulike forslag svekke vanlige lønnsmottakeres husholdningsbudsjetter

Økt grensehandel

I fjor handlet nordmenn for n&a elig;rmere 7 milliarder norske kroner i Sverige. I år vil svenskehan delen øke enda mer som følge av regjeringens avgiftspolitikk . Dette undergraver arbeidsplasser i handelen på norsk side. Handel og Kontor har i flere år advart mot den stadig økende grenseh andelen. De varslede avgiftsøkningene på alkohol og tobakk vi l gjøre vondt verre. Andre bivirkninger er smugling av tobakk, alko hol og andre typer handelsvarer. HK krever at avgiftene på alkohol o g tobakk senkes og på sikt harmoneres med nivået i Sverige og Norden for øvrig. Slike tiltak vil føre til at omsetningen a v disse varene isteden skjer gjennom avgiftsbelagte kanaler. Dermed minima liseres avgiftstapet for staten.

Snur ryggen til verftsindustr ien

Regjeringen stikker hodet i sanden når de unnlater & aring; fremskynde utbygginger på norsk sokkel. Isteden går tus envis av arbeidstakere en dyster framtid i møte, når ordret&o slash;rken for alvor setter inn i løpet av kort tid. Regjeringen g& aring;r med ryggen inn i framtiden når støtten til landbruket opprettholdes på dagens nivå, mens annen næringsst&osla sh;tte kuttes med halvannen milliard. Det er et stort tankekors at 67 pros ent av næringsstøtten går til landbruket som står for ti prosent av bruttonasjonalproduktet og fire prosent av sysselsettin gen.

Forverrer barnefamiliens økonomi

Regje ringens forslag om å utvide barnetrygden til å gjelde for barn fram til de er 18 år er i utgangspunktet positivt, men samtidig fje rnes forsørgerfradraget på skatten. Dette utgjør en sk atteskjerpelse på 1820 kroner for de med barn under 16 år og 2 540 kroner for de med barn i alderen 16 til 18 år. HK reagerer ogs&a ring; på at familier med barn mellom fire og 16 år vil få ; mindre barnetrygd. Omleggingen av barnetrygd og forsørgerfradrage t fører til at barnefamiliene taper til sammen 700 millioner kroner . I tillegg økes utgiftene til skolefritidsordningen, som ytterlige re svekker økonomien til barnefamiliene. Isteden viderefører regjeringen en barne- og familiepolitikk hvor man helst ser at kvinnen fi nner tilbake til kjøkkenbenken.

Avtalebrudd å sve kke AFP-ordningen

Det er uhørt at sentrumspartiene fore slår å svekke ordningen for førtidspensjonering og et b akholdsangrep på arbeidstakere som har et langt yrkesaktivt liv bak seg. Et slikt forslag er et alvorlig avtalebrudd og setter det inntektspol itiske samarbeidet i fare.

Øker forskjellene i Norge

Det er også et slag i ansiktet til syke folk at egenandelen på helsetjenester øker med 3,5 prosent. Økningen er u rimelig når den kommer på toppen av den kraftige økning en i fjor. Dette er å straffe folk som uheldigvis blir syke. At el-a vgiften øker og det blir dyrere å pendle, er ikke en hjelpend e hånd til den vanlige lønnsmottaker, som gjennom ti år har vist moderasjon og måtehold. En økning i rammene til Hus banken på vel to milliarder er vel og bra, men HK reagerer på at huseierne blir straffet ved at ligningstakstene øker med 10 pros ent.

Svekker skoleverket

Regjeringen unnlater &ari ng; gjøre en seriøs innsats for å bedre forholdene for barneskolene, til tross for høyere elevtall. Forslag til nytt stat sbudsjett er i realiteten en nedgang i bevilgningene til barneskolen. Bevi lgningene til voksenutdanning er ikke tilfredsstillende, noe som igjen er med og undergraver forutsetningene for EVU-reformen. Det er bevilget 30 mi llioner til de to nye grunnkursene i den videregående skole, Merkant ile fag og Kommunikasjon og Media, men fordelt på 19 fylker er det i kke spesielt mye på hvert fylke.

Svikter studentene

Regjeringen fortsetter rekken av løftebrudd når den ik ke følger opp profilerte valgløfter om å hjelpe p&arin g; studentenes økonomiske situasjon. Studielånsrenta senkes i kke og stikk i strid med Voksenås-erklæringen har Regjeringen heller ikke foreslått noen økning i stipendandelen på s tudielån. I stedet legger Regjeringen opp til at studentene må jobbe mer ved siden av studiegang. HK mener at studiefinansieringen b&osl ash;r være så god at unge mennesker først og fremst ska l kunne konsentrere seg om utdanningen. Regjeringens håndslag til by gging av studentboliger (20 millioner i statstilskudd som tilsvarer 250 st udentboliger i året) er langt i fra et godt nok svar på dagens boligkrise. Hvis regjeringen mente alvor med å gjøre noe med ungdommens boligsituasjon, burde man bevilget penger til ikkekommersielle utleieboliger, administrert av boligkooperasjonen.

Undergraver toppskattens intensjon

Toppskatten som et fordelingsvirkemidd el blir en saga blott om regjeringen får gjennomslag for å &os lash;ke innslagspunktet. Vanlige arbeidstakere rammes, noe som aldri har v ært meningen med toppskatten. De seneste årene er det meglerne og kapitalsterke investorer som har stukket av gårde med de store g evinstene. Disse overser regjeringen. HK mener det er påkrevd å ; bedre fordelingsprofilen i statsbudsjettet, og oppfordrer Stortinget om å beskatte kapitaleierne og innføre rederskatt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?