Forhandlingsstart kooperativ handel onsdag 5. april

LOs krav til Samvirkeforetakenes forhandlingsorganisasjon (SamFo) blir overlevert onsdag 5. april 2000. LOs hovedkrav om innføring av den 5. ferieuka for LOs medlemmer, finansiering av individuell rett til Etter- og videreutdanningsreformen (EVU)og økt kjøpekraftforbedring for alle LO-grupper, ligger til grunn for alle overenskomster LO har med SamFo.

LOs krav til Samvirkeforetakenes forhandlingsorganisasjon (SamFo) blir overlevert onsdag 5. april 2000. LOs hovedkrav om innføring av den 5. ferieuka for LOs medlemmer, finansiering av individuell rett til Etter- og videreutdanningsreformen (EVU)og økt kjøpekraftforbedring for alle LO-grupper, ligger til grunn for alle overenskomster LO har med SamFo.

Det er også avtalt forhandlingsstart innen privat handel med Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) mandag 3. april 2000. Forhandlingene på dette området vil i utgangspunktet pågå hele uke 14, men det er usikkert når disse forhandlingene avsluttes, og om det eventuelt er nødvendig med mekling. I så tilfelle vil ikke de reelle forhandlingene med SamFo starte opp før i begynnelsen av mai. Dette vil det bli orientert om etter hvert som forhandlingene med HSH sluttføres.

I tillegg til de sentrale kravene vedtatt av LOs representantskap 8. februar, vil det også bli gjennomført forbundsvise tilpasningsforhandlinger med Samfo. Dette for å fange opp særskilte krav og behov i de ulike overenskomster. Disse skal ses i sammenheng med totalresultatet. Det vil derfor ikke foreligge løpende informasjon om dette før et endelig resultat med SamFo.

Forhandlingsutvalg

LO- sekretær Liv Undheim og Hans Christian Monsen fra LO. Fra Handel og Kontor møter forbundsleder Sture Arntzen, 1. nestleder Karin Torp, 2. nestleder Stein Kristiansen, seksjonsleder Margit Glomm og faglig sekretær Knut V. Hansen. I tillegg vil spesialrådgiver Arve Sabel og informasjonssekretær Martin Steen fra HK følge forhandlingene.

Videre møter Helge Egeland fra Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Ruth Samuelsen fra Arbeidsmandsforbundet og Claes Aronsen fra Kommuneforbundet. Knut Olav Bakke møter fra EL & IT, Per A. Johnsen fra FLT og Evy Ljungren fra Hotell og Restaurantarbeiderforbundet.

Innleie/utleie

Tolkningen av den nye loven har ført til strid mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) på den ene siden og LO og Arbeiderpartiet på den annen. LO fremmer derfor et tilleggskrav om at det i de enkelte overenskomster inntas en bestemmelse med slik ordlyd:

"Ved innleie som overstiger 10 prosent av de ansatte hos innleier, og ved innleie som har en varighet ut over ett år, skal det inngås avtale med tillitsvalgte".

Følge med på HK-tekst TV NRK1 s. 825, HK Internett www.handelogkontor.no eller HK Servicetelefon 815 48 055 for løpende oppdateringer om tariffoppgjøret.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?