LO-ferien på plass i NHO-oppgjøret

Meklingsforslaget mellom LO og NHO ble fremforhandlet tidlig morgen lørdag 1. april. Forslaget anbefales av forhandlingsutvalget mot 4 stemmer. LO mener både kravet om ferie og lønn er innfridd, men er skuffet over NHOs totalt manglende vilje til å ta sitt økonomiske ansvar for innføring av en etter- og videreutdanningsreform. HK er glad ferien nå er på plass, og forbundet er tilfreds med lavlønnsprofilen, som får positiv virkning for HK-overenskomster.

Meklingsforslaget mellom LO og NHO ble fremforhandlet tidlig morgen lørdag 1. april. Forslaget anb efales av forhandlingsutvalget mot 4 stemmer. LO mener både kravet o m ferie og lønn er innfridd, men er skuffet over NHOs totalt mangle nde vilje til å ta sitt økonomiske ansvar for innførin g av en etter- og videreutdanningsreform. HK er glad ferien nå er p& aring; plass, og forbundet er tilfreds med lavlønnsprofilen, som f& aring;r positiv virkning for HK-overenskomster.

Oppgjøret a nses holdt innenfor Arntsen-utvalgets rammer og koster mellom 3,5 og 4 pro sent. LO medlemmer vil oppnå en reallønnsforbedring på 1 prosent.

Feriekravet er innfridd

LO smedlemmer si kres den 5. ferieuka med full lønnskompensasjon som en rettighet kn yttet til tariffavtalen. Første dag innføres i 2001 og de &o slash;vrige tre i 2002. Det blir tilsvarende 6-ukers ferie for arbeidstake re over 60 år. LO har akseptert en 3-årig tariffavtale for &ar ing; sikre gjennomføringen av den 5. ferieuka i tariffperioden.

Lønnskravet er innfridd med sterk likelønnsprofil!

Generelt tillegg til alle på kr 0,75 fra 1. april 2000 (k r 1.462,- på årsbasis)

Det gis særskilt lavl&osl ash;nns-/likelønnstillegg på kr 1,25 for avtaleområdene med lønnsnivå på 87 prosent eller lavere enn gjennomsn ittlig industriarbeiderlønn (kr 210.841) i 1999 pr. 1. april 2000. Totalt tillegg kr 2,00,- pr. time (kr 3.900,- på årsbasis). For 2001 gjelder de samme tillegg unntatt det generelle tillegget p&a ring; 75 øre.

Det gis særskilt lavlønns-/likel ønnstillegg på kr 1.00 for avtaleområder med løn nsnivå mellom 87 – 92 prosent ( kr 210.841 – kr 222.958) pr. 1. apri l 2000. Totalt tillegg 1,75 pr. time (kr 3.412,- på årsbasi s). For 2001 gjelder de samme tillegg unntatt det generelle tillegget på 75 øre.

Lønnsmessig konsekvenser for HKs overenskomster

Tidligere har det gått to år mello m hovedoppgjørene. De nye avtalene gjelder for tre år. Det in nebærer at det allerede gjennom årets forhandlinger er innbakt et tillegg neste år på kr 1,25 pr time til medlemmer som omfa ttes av overenskomster med lønnsnivå på 87 prosent elle r lavere enn en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. For Handel og Kontor sin del gjelder dette Butikkoverenskomsten og Bensinoverenskomsten .

Dette sentrale tillegget på 75 øre vil, sammen med resultatet fra de forbundsvise tilpasningsforhandlingene gjennomfør t i uke 12, gi følgende økonomiske uttelling for de ulike ov erenskomster HK har med NHO:

Standardoverenskomsten:

– 75 øre pluss 20 øre fra de forbundsvise tilpasningene gi r et samlet tillegg på 95 øre i timen (kr 1852,50 på &a ring;rsbasis).

Butikkoverenskomsten:

– 75 ør e pluss 20 øre fra de forbundsvise tilpasningene samt lavløn nstillegget tilsvarende kr 1.25,- gir et samlet tillegg på kr 2,20 i timen (kr 4290,- på årsbasis). På grunn av forlenget av taleperiode gis medlemmer som omfattes av denne overenskomsten ytterligere et tillegg neste år tilsvarende kr 1,25 (kr 2437,50 på å ;rsbasis i 2001).

Bensinoverenskomsten

– 75 &oslas h;re pluss 20 øre fra de forbundsvise tilpasningene samt lavl&oslas h;nnstillegget tilsvarende kr 1.25,- gir et samlet tillegg på kr 2,2 0 i timen (kr 4290,- på årsbasis). På grunn av forlenget avtaleperiode gis medlemmer som omfattes av denne overenskomsten ytterlig ere et tillegg neste år tilsvarende kr 1,25 (kr 2437,50 på &ar ing;rsbasis i 2001).

Bingoavtalen (Redningsselskapet)

– 75 øre pluss 20 øre fra de forbundsvise tilpasningene s amt lavlønnstillegget tilsvarende kr 1.25,- gir et samlet tillegg p å kr 2,20 i timen (kr 4290,- på årsbasis). På grun n av forlenget avtaleperiode gis medlemmer som omfattes av denne overensko msten ytterligere et tillegg neste år tilsvarende kr 1,25 (kr 2437,5 0 på årsbasis i 2001).

Bilselgeravtalen

– 75 øre pluss 20 øre fra de forbundsvise tilpasningene gir et samlet tillegg på 95 øre i timen (kr 1852,50 på &ar ing;rsbasis).

SAS

– 75 øre i generelt tilleg g (kr 1462,50 på årsbasis), samt tillegg gjort i de forbundsvi se tilpasningene.

Braathens ASA

– 75 øre i g enerelt tillegg (kr 1462,50 på årsbasis), samt tillegg gjort i de forbundsvise tilpasningene.

Widerøes Flyveselskap AS A

– 75 øre i generelt tillegg (kr 1462,50 på &ari ng;rsbasis), samt tillegg gjort i de forbundsvise tilpasningene.

Medieoverenskomsten

– 75 øre pluss 20 øre fra de forbundsvise tilpasningene gir et samlet tillegg på 95 øre i timen (kr 1852,50 på årsbasis).

Garanti- og minstel ønnssatsene øker med tilsvarende beløp. For Standard- , Medie- og Butikkoverenskomsten skal det forhandles om ytterligere sats&o slash;kninger hvert år pr. 1. oktober for inneværende avtalepe riode.

Partene forutsetter at det gjennomføres reelle loka le lønnsforhandlinger.

Etter- og videreutdanning

NHO har vist en total uvilje til å oppfylle sitt økonomi ske ansvar for en sluttbehandling av EVU-reformen. NHO har avvist alle kon krete forslag til betalingsordninger som sikrer individuell rett til etter – og videreutdanning. Partene er imidlertid enige om å utrede n&aeli g;rmere hvordan finansieringsordninger for støtte til livsopphold u nder utdanningspermisjon kan utformes. Det skal derfor nedsettes en arbeid sgruppe med 4 medlemmer fra hver av partene som får i oppgave å ; vurdere disse spørsmålene. Arbeidsgruppen skal legge fram s in innstilling i løpet av inneværende år.

Av taleperioden

Det er avtalt 3-årig periode, med regulerin gsbestemmelser for 3. avtaleår (2002) som innebærer forbundsvi se forhandlinger.

Annet

* Forsterket satsning p&ari ng; likestilling gjennom et nytt aktivitetsprogram skal styrke likestillin gsarbeidet i bedriftene

* Økt satsning på seniorpolit ikk på arbeidsplassene

* Partene forutsetter at hele arbeids markedet innretter seg etter dette oppgjøret

Uravstemnin gsdato er for HK-overenskomstene satt til 26. april. Da må medlemmen e ha stemt ja eller nei til meklingsresultatet. Utfyllende informasjon fra forbundet om alle sider ved forslaget og retningslinjer for uravstemninge n i tillegg til stemmeseddel blir sendt klubbene og medlemmer i løp et av inneværende uke.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?