HK-nei i NAVO-oppgjøret

Styret i LO Stat har mot to stemmer vedtatt å anbefale forhandlingsresultatet. Handel og Kontor stemte mot. Selv om LO Stat i oppgjøret oppnådde stort sett de samme resultatene som i NHO oppgjøret, er vi ikke tilfredse med det økonomiske resultatet.

Styret i LO Stat har mot to stemmer vedtatt å anbefale forhandlingsresultatet. Handel og Kontor stemte mot. Selv om LO Stat i oppgjøret oppnådde stort sett de samme resultatene som i NHO oppgjøret, er vi ikke tilfredse med det økonomiske resultatet.

Før uravstemningen i NHO-området ble bedriftsvise forhandlinger i NAVO-området ført innenfor en økonomisk årsramme på 3,86 %. Etter streiken ble den økonomiske ramma i NHO-oppgjøret økt med nær 0,8 %. Det innebar en dobling av det generelle tillegget. For å oppveie dette i NAVO-oppgjøret ble uttellingen bedret på årsbasis ved at LO Stat og NAVO ble enige om å flytte virkningsdato for lønnstilleggene fra 1. mai til 1. april. Dette får ingen innvirkning for medlemmer omfattet av overenskomsten med Vinmonopolet iom. at 1. april er virkningsdato for denne overeneskomsten. Det gis dermed kompensasjon til de andre forbundenes medlemsgrupper, men ikke til HKs medlemmer i Vinmonopolet.

Lønnstillegg 2000

Heltidsansatte garanteres et generelt årslønnstillegg på kr 2816.

Arbeidstakere med årslønn inntil kr 210 841 får ytterligere et tillegg på kr 3754.

Arbeidstakere med årslønn mellom kr 210 841 og 222 958 får kr 2816 i tillegg til det generelle kronetillegget.

I Vinmonopolet har forbundet forhandlet fram et tillegg i regulativsatsene på 3,2 % fra 1. april, i gjennomsnitt ca. kr 4 pr time/kr 7800 pr år for heltidsansatte. Det generelle tillegget får dermed ingen betydning for lønnsfastsettingen. Det økte lavlønnstillegget innebærer en liten lønnsheving på noen satser i regulativene, med virkning for svært få medlemmer.

Lønnstillegg 2001

Kr 1,- pr. time i generelt tillegg til alle.

Lavlønnstillegg som i 2000

Bedriftsvise (B-)forhandlinger gjennomføres i fredsplikt, dvs. uten streikerett.

Ferie

LO Stat fikk gjennomslag for fire ekstra feriedager. LO ferien innføres med 2 dager i 2001 (11,1 % feriepengesats), resten i 2002 (12,0 %) med full lønnskompensasjon, som en tariffavtalt rettighet (6 uker for arbeidstakere over 60 år). Ferielovens prinsipper legges til grunn, og årsaken til at de ferien utvides fra 2001, er at feriepengegrunnlaget må opptjenes i inneværende år.

Avtaleperioden

Avtaleperioden blir toårig som nå.

Uravstemning i juni

Avstemningsmateriellet sendes ut til medlemmene 31. mai. Tillitsvalgt/kontaktperson i butikk/kontor samler konvoluttene med stemmesedler og sender dem til hhv. FKVN, FKVV og FKVØ, innen mandag 19. juni. Funksjonærklubbene rapporterer stemmegivningen til forbundet ved Gunny Busund innen onsdag 21. juni. NAVO får beskjed om det samlede resultatet av alle forbundenes opptelling fredag 23. juni kl 12.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?