Er boligpolitikken gått av sporet?

Markedet har tatt over styringen og nybygging er overlatt til entreprenørene og profittjegerne. Nybygging av boliger samsvarer ikke med befolkningsveksten i mange kommuner.

Kommunene må lovpålegges å utarbeide boligplaner som tar hensyn til boligsituasjonen for alle boligsøkende og redegjøre for hvordan kommunen vil løse disse utfordringene.

Ifølge NBBL sin statistikk for 2 kvartal 2000 er prisen for å kjøpe en 3-roms borettslagsleilighet i Stavanger kr. 1 014 000, kr. 1 165 000 i Oslo, kr. 848 000 i Trondheim og gjennomsnittlig pris på landsbasis er kr. 945 000. I Oslo koster eksempelvis en 3-roms blokkleilighet kr 800 000 mer enn for 7 år siden.

Dette gjør situasjonen nesten umulig for unge som skal etablere seg for første gang eller de som etablerer på nytt. Boliglån kommer ofte på toppen av studielån. Lavinnskuddsboliger til ungdom er et alternativ som blant annet prøves i Stavanger og Bodø. Lavt innskudd kombineres med tvungen sparing og begrenset botid, slik at ungdom vil, ved neste boligkjøp, stå bedre stilt. Dette ordnes på en slik måte at tilskuddsmidlene forblir i prosjektet og innskuddene utbetales med konsumindeksregulering ved fraflytting. LO har også foreslått rettighetslån til ungdom i etableringsfasen. Husbanken må kunne gi nødvendig og likt tilskudd til lavinnskuddsprosjektene, utlånsrammer må økes og vi krever at rentevilkårene blir politisk styrt.

Et velfungerende utleiemarked vil være avgjørende for å redusere presset på kjøpemarkedet. I dag er antall utleieboliger redusert og husleien har økt dramatisk. Kommunale utleieboliger blir solgt og ikke erstattet. Ressurssvake grupper har få alternativer. Manglende studentboliger bidrar også vesentlig til økt press på utleiemarkedet. Det må etableres flere utleieboliger ved hjelp av offentlig støtte og statlige overføringer, og boligene må forvaltes av kommunene og boligkooperasjonen.

Husbankens rolle må styrkes og bli en boligbank i ordets rette forstand. Utlånsrammene må økes vesentlig slik at det blir et reelt og rimelig tilbud til boligkjøperne, også de som bor i borettslagsleiligheter med fellesgjeld. Andre sammenlignbare land tilbyr gunstige lån med lav fastrente til boligkjøpere. Dette kan politikerne løse ved bevilgninger gjennom statsbudsjettet. Det skal være vesentlig forskjell på vilkårene på forbrukslån for finansiering av båten, hytta og lån for å få tak over hodet.

Kommunalminister Sylvia Brustad har lagt fram "Veien fram til en solidarisk boligpolitikk". Handel og Kontor krever at Stortinget og de kommunale politikerne er seg sitt ansvar bevisst og gjør fagre løfter om til handling nå!

Landsmøtet i Handel og Kontor krever at boligpolitikken blir satt på sporet igjen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?