Ingen enighet med AAF

Helgen 9. 10. september fortsatte forhandlingene mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) og Handel og Kontor i Norge (HK) for ansatte i fagbevegelsen. Dette ble gjort uten at det ble oppnådd enighet.

Helgen 9. 10. september fortsatte forhandlingene mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) og Handel og Kontor i Norge (HK) for ansatte i fagbevegelsen. Dette ble gjort uten at det ble oppnådd enighet.

Hovedmålet for forhandlingene har vært:

  • Å få én overenskomst som dekker hele fagbevegelsen, det vil si alle medlemsbedrifter i AAF.
  • Å få en modernisert og tidsmessig overenskomst.
  • Å få en lønnsheving slik at de ansatte nærmer seg lønnsnivåene slik de fremstår innen privat sektor. Dette kravet er i tråd med eksisterende bestemmelser i overenskomsten.

Når det likevel ikke er oppnådd enighet, er dette til tross for at det forut for oppgjøret har vært arbeidet i et partssammensatt utvalg for å lette arbeidet. Men selv om dette utvalgsarbeidet har vært omfattende og grundig, klarte man altså ikke å komme til enighet.

Leder av forhandlingsdelegasjonen, faglig sekretær i Handel og Kontor Egil Chr. Bøckmann, uttrykker det slik at forhandlingsutvalget "føler det smertelig at de ikke har klart å komme til enighet". HKs forhandlingsutvalg mener ansvaret klart ligger hos motparten.

Et av de sentrale områdene det er stor uenighet om, er at flere innen fagbevegelsen er ansatt i stillingshjemler som ikke gir rett til overtidstillegg. Flere i forhandlingsutvalget ga også uttrykk for at motpartens tilbud ville bety en reell kjøpekraftsnedgang for flere grupper omfattet av overenskomstens område.

På tross av bruddet er det allikevel verdt å merke seg at partene er enig om de aller fleste deler av overenskomsten. Det som vil bli gjenstand for behandling videre i forhandlingene er avtalestruktur og lønnssystem.

Tvisten vil nå bli brakt inn for en interessetvistnemnd. Den endelige avgjørelsen kan ikke ventes før sannsynligvis oktober/november.

Vi ber medlemmene våre vente tålmodig på et bedre resultat, sier Bøckmann.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?