Enighet om Standardoverenskomsten

Sent torsdag kveld 18. april ble det oppnådd enighet i forhandlingene mellom HK og NHO om Standardoverenskomsten etter to dagers forhandlinger. Et generelt tillegg på kroner 2,75 per time og heving av garantilønnssatsene med kroner 900,- per måned inkludert det generelle tillegget er det økonomiske resultatet.

Dette er de viktigste punktene det er oppnådd enighet om:

Økonomi
Et generelt tillegg på kroner 2,75,- gis til alle. Garantilønnssatsene heves med kroner 900,- (det generelle tillegget inkludert) per måned.

Faglærte får nå direkte innplassering i lønnsgruppe 3.

Det nedsettes et felles utvalg i avtaleperioden som skal videreføre arbeidet med overenskomstens lønnsbestemmelser og lønnssystem. Ved enighet kan bestemmelsene i overenskomsten endres som følge av utvalgets arbeid.

Det er også tatt inn en bestemmelse som gjør at arbeidsgiver skal foreta en lønnsfastsettelse etter reglene som gir rett til tillegg ut over garantilønnsbestemmelsene.

Omfangsbestemmelsene
Omfangsbestemmelsen er presisert og avtalen inkluderer nå HK-medlemmer innen marked, administrasjon, lager/logistikk, samt IKT knyttet til disse områdene.

Likestilling
HK har fått et viktig gjennomslag på dette punktet. Det er endelig tatt inn et nytt punkt hvor det åpnes for å innføre bedriftsvise arbeidsvurderingssystemer. Det anbefales å legge faktorer som kompetanse, anstrengelse, ansvar og arbeidsforhold til grunn. Målet er dermed lik lønn for arbeid av lik verdi.

Tjenestepensjon
Partene viser her til avtalen som ble inngått mellom Fellesforbundet og TBK. Man er også enige om at partene lokalt skal drøfte alle sider av spørsmålet i løpet av første avtaleår. Viktig her er at erfaringene med de drøftelser som nå skal skje lokalt, trekkes inn i forhandlingene for 2. avtaleår.

Andre endringer
Partene er enige om at dersom det er andre funksjonærgrupper i bedriften som får full lønn betalt av bedriften under sykdom er våre medlemmer også sikret dette.

Matpengesatsen i forbindelse med overtidsarbeid er økt til kroner 63,-

Paragrafen som omhandler lokale forhandlinger er forbedret og klargjort.

Det er tatt inn et nytt punkt hvor de tillitsvalgte etter ønske fra den enkelte lærekandidat kan kreve drøftinger med bedriften dersom de mener det er urimeligheter knyttet til lærekandidatens arbeidsavtale.

Felleserklæring
Det er inngått felleserklæring om et mangfoldig arbeidsliv, hvilket betyr at man skal motarbeide diskriminerende holdninger mot utsatte grupper på arbeidsplassen.

Avtalelengde
Avtalen er toårig, med reguleringsbestemmelse for 2003. Det skal imidlertid føres reelle forhandlinger om garantisatsene. Disse forhandlingene skal føres uavhengig av oppgjørets øvrige form og ramme.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning. Det er flere endringer enn nevnt over og alle endringene i avtalen med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Med 7 mot 2 stemmer anbefaler forhandlingsutvalget medlemmene å stemme ja.

Fristen for innsendelse av stemmeseddel til regionkontoret er 16. mai.

Andre informasjonstjenester fra Handel og Kontor i Norge under lønnsoppgjøret:

· Fagbladet HK-Nytt finner du på: www.hk-nytt.no
· Informasjonstelefon 815 48 055 vil også være oppdatert.
· NRK-Tekst TV side 575 vil ajourføres.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?