Informasjon til de ansatte i Braathens

Under følger informasjon til alle ansatte i Braathens fra klubbene.

————————————————————————–Gardermoen 24.04.02Til alle ansatte i Braathens

Fagforeningene i Braathens har i dag vært samlet på Gardermoen for å motta informasjon fra selskapet i henhold til Hovedavtalen

Informasjonen omhandlet konsekvenser av "samordningsprosjektene" som har vært gjennomført i Braathens og SAS.

Hovedtema i informasjonen gjaldt punktet om personalmessige prinsipp i samordningsprosjektene innen Cargo, Sales og Ground handling.

Selskapets ledelse presenterte en modell for samordning som er ulik for de forskjellige funksjonsområdene. For Sales og Cargo defineres samordningen som en virksomhetsoverdragelse. En overtallighet på ca 40 årsverk antydes på hvert av disse områdene. Dette vil bli søkt løst på tvers av selskapene.

På Ground-handling legges, i modellen, ikke prinsippet om virksomhetsoverdragelse til grunn fra selskapets side. Dette begrunner de med juridiske tolkninger av en situasjon som tilsier at SGS overtar 7% av Braathens utstyr, og har et behov for ca 250 årsverk i tillegg til dagens ansatte, for å kunne drive en samlet virksomhet.

En total overtallighet er beregnet til ca 750 – 800 årsverk.

Fagforeningene i Braathens er sterkt uenige i en slik tolkning av arbeidsmiljølovens prinsipper om virksomhetsoverdragelse når det gjelder Ground-handling.

Dette er et løftebrudd fra konsernledelsens i SAS-gruppen som helt siden oppkjøpet fant sted har understreket nettopp likeverd og respekt for de ulike ansatte gruppene i begge selskaper.

Ledelsen i Braathens er heller ikke villige til å ta stilling til den moralske og etiske siden av spørsmålet om virksomhetsoverdragelse, og velger å henvise til SAS-gruppens jurister. Dette på tross av at de i protokoller fra 6., 8., og 11. mars i år er enige med oss i at dette er å anse som virksomhetsoverdragelse.

Fagforeningene i Braathens kan ikke på noen måte akseptere en slik behandling av våre medlemmer og kolleger. Vi har allerede innhentet juridiske vurderinger som peker i en annen retning, og vi kommer sammen til å engasjere Norges fremste juridiske ekspertise på dette området.

Braathens ledelse vil få overlevert disse betraktningene under videre drøftelser, og har forpliktet seg til å gjøre en vurdering av det materialet som framkommer.

Dersom en framgangsmåte som den selskapets ledelse nå legger opp til skulle få gjennomslag, vil dette få store konsekvenser for viktige arbeidsrettslige prinsipp, som ansettelsesvern ved omstillinger, arbeidsmiljølovens intensjon om å ivareta ansattes interesser osv.

Vi mener at samordningsprosjektene nå viser seg å være et spill for galleriet. Disse har vært "parkert" i 6 uker og dagens informasjon har ikke vært gjenstand for prosjektbehandling. Som en konsekvens av dette trekker samtlige fagforeninger seg fra alle samordningsprosjekter med umiddelbar virkning.

Vi kommer ikke til å gi oss i denne kampen, og vi vil ta i bruk alle nødvendige virkemidler for å nå våre mål.

Med hilsen

Braathens Kabinforening (BSK), Flyarbeiderklubben Braathens (FAK), Verkstedklubben Teknisk (VKT), Braathens personalforening (BSP), Braathens Flygerforening (BSF), Braathen-klubben (BK), Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Lederne, Braathens Funksjonærklubb (BFK), Norges Ingeniør og Teknikker Organisasjon (NITO) og NFO.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?