Enighet med Landbrukets Arbeidsgiverforening

Natt til fredag 17. juni ble det etter vel 12 timers forhandlinger enighet i lønnsforhandlingene med Landbrukets Arbeidsgiverforening om Meierioverenskomsten og Landsoverenskomsten. En ny prøveordning med et fond på hver arbeidsplass innføres. Her avsettes det kroner 1000,- per HK medlem til kompetanseutvikling. Du henter ned enighetsprotokollen og leser mer her.

-Forhandlingene var vanskelige og spesielt ved at vi denne gangen førte forhandlinger på to overenkomster parallelt, sier forhandlingsleder Karin Solum i en kommentar til resultatet.

Dette er de viktigste punktene man er blitt enige om:

Økonomi

For Meierioverenskomsten:
· Alle ansatte gis et generelt tillegg og minstelønnssatsene i overenskomsten heves med kroner 1,50 per time fra 1. juni.
· Alle ansatte gis ytterligere et tillegg på 2,50 per time fra 1. juni, men dette tillegget omfatter ikke garantisatsene i overenskomsten.
· Fra 1. oktober heves alle ansatte med 1,- per time. Heller ikke dette tillegget omfatter garantisatsene i overenskomsten.

For Landsoverenskomsten:
· Garantisatsene i overenskomsten og alle ansatte heves med kroner 1,50 fra 1. april.
· Alle ansatte får ytterligere 1,50 per time. Også dette fra 1. april. Dette tillegget inkluderer ikke garantisatsene i overenskomsten.
· Ansatte i henholdsvis lønnsgruppe 1 og 2 får ytterligere kroner 1,- per time. Heller ikke dette inkluderer en heving av garantisatsene.

Pensjon
I begge overenskomster er man enige om at det i tariffperioden ikke skal skje endringer i pensjonsordninger som den enkelte bedrift allerede har etablert. For Meierioverenskomsten er man enige om at Pensjonsutvalget i MP Pensjon skal forsterkes med en representant fra hver av fagforeningene og i løpet av tariffperioden evaluere nåværende pensjonsordning.

Kompetanseutvikling
Partene er for begge overenskomster enige om å øremerke et beløp tilsvarende kroner 1000,- per år per ansatt medlem i HK. Det nedsettes et eget opplæringsutvalg i bedriften fra ansatte/ledelse som tildeler midler etter søknad. Ordningen evalueres i 2006.

Ledige stillinger fortrinnsrett?
"Deltidsfunksjonærer som er i arbeid og som har vært fast beskjeftiget i bedriften i minst ½ år, gis under ellers like vilkår fortrinnsrett til så vel fast som midlertidig utvidet arbeidstid samt til ansettelses i heltidsstillinger," heter det nå i både Meierioverenskomsten og Landsoverenskomsten.

Fast ansatte som søker eller tilbys annet engasjement for en kortere periode i selskapet skal være garantert å få tilbake opprinnelig eller tilsvarende stilling når engasjementet er avsluttet.

Inn- og utleie av vikarer?
Det er innført en paragraf i begge overenskomster som hvor det heter at omfang og behov av innleie og bruk av vikarer skal drøftes med de tillitsvalgte og at bedriften skal fremlegge tilgjengelig informasjon for de tillitsvalgte slik at disse kan se at dette skjer i tråd med lov- og avtaleverket.

En reell lønnspolitikk
I begge overenskomster er det nå nedfelt forpliktende formuleringer om at bedriften har plikt til å føre en reell lønnspolitikk. Paragrafen gir også en anvisning i hvordan lønnspolitikken skal utformes i den enkelte bedrift.

Velferdspermisjoner
Ordningen er noe utvidet, og man har fått rett til permisjon med lønn for å følge barn første gang de begynner i barnehage, skole og SFO. Ordningen er også utvidet når det gjelder følge av barn til lege og tannlege.

Uravstemning
Forhandlingsresultatet går nå ut til uravstemning. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene enstemmig å stemme ja til resultatet. Alle endringene med forklaringer vil gå ut sammen med stemmemateriellet. Fristen for innsendelse av stemmeseddel fra klubb til region er fredag 27. august klokken 16.00.

Du trykker på linken på høyre side for å hente ned enighetsprotokollen i PDF-format.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?