KLAGE PÅ FORSKRIFT TIL HELLIGDAGSFREDLOVEN § 5 VEDR. ANNEN PINSEDAG 2005 FASTSATT AV KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET

Kultur- og kirkeminister
Valgerd Svarstad Haugland,
Postboks 8030 Dep,
0030 OSLO.

Deres ref.:     Vår ref.:    Dato:
2005/01019 KIA krs    /jos    30. mars 2005

KLAGE PÅ FORSKRIFT TIL HELLIGDAGSFREDLOVEN § 5 VEDR. ANNEN PINSEDAG 2005 FASTSATT AV KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET

Handel og Kontor i Norge er blitt kjent med departementets pressemelding av 18.03.2005, samt rundskriv til fylkesmennene om «Tillatte åpningstider annen pinsedag 2005».

Det er med stor overraskelse og forundring vi registrerer departementets behandling av denne saken, og vi finner derfor grunn til å protestere på det kraftigste.

Etter hva vi forstår var det visstnok Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) som i brev til departementet ba om at det ble gitt anledning til å holde utsalgsstedene åpne på annen pinsedag, mandag 16. mai. At Kultur- og kirkedepartementet dermed behandler saken og treffer sin beslutning uten å legge den fram for vår organisasjon til høring og uttalelse, er for oss helt uforståelig. Etter vårt syn må behandlingen her være i strid med forvaltningsloven så vel som utredningsinstruksen.

Departementets begrunnelse for å fastsette forskrift som gir utsalgsstedene anledning til å holde åpent annen pinsedag, er slik det sies i pressemeldingen og rundskrivet for å avhjelpe praktiske problemer og etter anmodning fra handelsnæringen. Vi kan imidlertid ikke med vår beste vilje se hvilke praktiske problemer det her skulle være, og da av en slik art og størrelse at det skal kunne innebære særlige grunner til å fravike lovens hovedregel om at faste utsalgssteder skal holde stengt på helligdager også annen pinsedag. Kultur- og kirkedepartementet har selv ved tidligere anledninger fastslått at det skal føres en restriktiv praksis på dette området av hensyn blant annet til helligdagsfreden og arbeidstakerne ved utsalgsstedene.

Det er nettopp arbeidstakernes situasjon som er vårt anliggende. Det er både uakseptabelt og høyst kritikkverdig at departementet på en slik generell og lettvint måte griper inn i og fratar arbeidstakerne ved utsalgsstedene en mangeårig rett til å være fri fra arbeid annen pinsedag. Kultur- og kirkedepartementet kan umulig ha sett hvilke konsekvenser forskriften vil få for disse arbeidstakerne. Når handelsnæringen får generell tillatelse til å holde utsalgsstedene åpne annen pinsedag, vil titusener på titusener av arbeidstakere landet rundt svært mange kvinner bli pålagt av sine arbeidsgivere å jobbe på denne helligdagen. Det er liten trøst i at åpningstiden skal være begrenset til seks timer, fra kl. 14.00 til 20.00.

Handel og Kontor i Norge krever med dette at Kultur- og kirkedepartementet omgjør sin beslutning om generell dispensasjon fra helligdagsfredloven § 5 for annen pinsedag 2005, og trekker tilbake denne forskriften.

Med hilsen
HANDEL OG KONTOR I NORGE

Sture Arntzen
Forbundsleder

         ____________________

Jon-Olav Samuelsen /s/

Direkte innvalg: 73 87 94 70

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?