Uttalelse fra fem bransjeråd i HK

Bransjerådene HK media, HK industri, HK idrett, HK samferdsel og HK landbruk ber forbundets ledelse innstendig om å fremme følgende standpunkt for LOs ledelse i forbindelse med tariffrevisjonen 2006:

Pensjon = lønn!
Lov om tjenestepensjon trer i kraft 01.01.2006 og forutsettes å gjelde obligatorisk fra 01.07.2006. De fagorganiserte er best tjent med at det opprettes en privat pensjonskasse, Privat Landspensjonskasse (PLP), etter modell av Statens Pensjonskasse (SP) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for å forvalte tjenestepensjonene i privat sektor.

Dette kravet stilles for at den framtidige pensjonen i privat sektor skal forvaltes på en trygg måte, og med høyest mulig avkastning av innbetalte innskudd. PLP må være en eierstyrt pensjonskasse, dvs. av de ulike partene i privat sektor med likt antall representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i de styrende organer.

LO må snarest mulig utvikle en modell for PLP som inngår i LOs/forbundenes krav ved vårens tariffrevisjon, uavhengig av oppgjørsform. Som en overgangsordning bør det inngås en midlertidig samarbeidsavtale med KLP og/eller SP for forvaltning av innskuddene fram til PLP er i drift.

Innen enkelte bransjer har mange bedrifter alt innført tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Disse er lokale ordninger der de ansatte har bidratt til opprettelse ved å avstå fra lokale lønnstillegg. Kostnader i den enkelte bedrift ved utvidet innføring må også være et forhold mellom de lokale partene, og ikke blandes inn i de sentrale lønnsforhandlinger som fratrekk i generelt eller andre tillegg. I motsatt fall vil en rekke av våre medlemmer måtte betale enda en gang for en ordning de allerede har bidratt til.

Viderefør AFP
Et annet sentralt krav må være at dagens ordning med avtalefestet pensjon (AFP) videreføres uavhengig av innføringen av en modernisert folkepensjon. Dagens AFP gir en trygghet for ansatte som ønsker å avslutte arbeidsforholdet på en verdig måte og med mulighet til å opprettholde en pensjon det er mulig å leve av. Ved AFP vil pensjonisten tjene opp pensjonspoeng som om hun/han hadde stått i arbeid, mens en tidligpensjon hindrer dette og hun/han vil tape på å forlate arbeidslivet tidligere enn det pensjonsgrensen tilsier. Det er ikke alle som har mulighet eller ønske om å arbeide fram til pensjonsalder. Både fysiske og psykiske belastninger kan være årsak til et ønske om å søke AFP. AFP-ordningen må fredes. Den avtalen har de fagorganiserte vært med på å betale gjennom lavere lønnsvekst.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?