HK går mot revidert forslag til tjenestedirektiv

 

I en intern høring i LO går HK i mot tjenestedirektivet i sin nåværende form. HK ber LO medvirke til at vetoretten blir brukt.

Det var 4. april at EU-kommisjonen kom med et revidert forslag til tjenestedirektiv. Forslaget har på enkelte områder imøtekommet de massive protestene som europeisk fagbevegelse har reist tidligere. Men etter HKs oppfatning er ikke dette nok.

I sitt høringssvar til LO peker HK på flere forhold som gjør at man velger å gå mot også det reviderte forslaget til tjenestedirektiv.

Det tidligere "Opprinnelseslandsprinsippet" er riktignok i det reviderte forslaget endret, til "Fri utveksling av tjenester", men endringen åpner for en sak til sak-vurdering om hvorvidt restriksjoner eller krav vil være en krenkelse av retten til fri utveksling av tjenesteytelser. Rammedirektivet vil også kunne bli utfylt og fortolket av Kommisjonen i etterkant, eller gjennom det som EU-domstolen kommer fram til som gjeldene rett.

Etter HKs mening medfører i praksis dette at reguleringen av samfunnsutviklingen flyttes over fra en faglig og politisk arena til en juridisk arena hvor det legges andre kvalitative vurderinger til grunn for samfunnsutviklingen enn de HK ønsker.

HK viser også til at Soria Moria-erklæringen slår fast at regjeringen vil motarbeide et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping og det regjeringen tidligere har uttalt at den vil "vurdere å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen hvis særlig viktige norske interesser trues av rettsakter som planlegges innlemmet i EØS-avtalen".

HK har som sitt standpunkt at Europa og dermed Norge ikke trenger et tjenestedirektiv av denne karakter og ber LO om å medvirke til at regjeringen bruker vetoretten mot innføring av direktivet i Norge.

Kontaktpersoner:
• 1. nestleder i HK, Stein Kristiansen, telefon 23061208 / 91359325
 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?