Enighet med MBL

Det ble i natt klokken 01.00 enighet med Mediebedriftenes Landsforening i meklingen om Medieoverenskomsten. Gjennomslag for avtalefestet tjenestepensjon, eget utjevningstillegg og kraftig heving av garantilønnssatsene er de viktigste gjennomslagene.

Forhandlingsleder Bjørn Mietinen er svært fornøyd med resultatet: -Vi har fått en prinsipiell uttelling gjennom en avtalefesting av tjenestepensjonsbestemmelsene, sier han. HK har i dette arbeidet spilt en vesentlig rolle i utviklingen av tjenestepensjonsordningene.

-Også økonomisk har vi grunn til å være tilfredse med resultatet, sier Mietinen som i tillegg fremhever at MBLs angrep på arbeidstidsbestemmelsene er slått tilbake.

Dette er de viktigste endringene:

Økonomi
Det er enighet om kroner 1,- i generelt tillegg per time (1.950,- per år for heltidsstillinger).

Garantisatsene heves som følger:
• lønnsgruppe 1 ungdom under 18 år. Her heves satsen med 796,- per mnd
• lønnsgruppe 1 over 18 heves satsen med 929,- per mnd
• Satsene i lønnsgruppe 2 heves med 958,- per mnd
• Satsene i lønnsgruppe 3 heves med 1012,- per mnd for ansiennitet 0 og 1 år, 811,- per mnd for ansiennitet 4 år
• Satsene i lønnsgruppe 4 heves med 1072,- per mnd for ansiennitet 0 og 1 år, 871,- per mnd for ansiennitet 4 år

Det generelle tillegget er inkludert i satshevingen. Satshevingen iverksettes per 1. april.

Eget utjevningstillegg
Det avsettes et utjevningstillegg tilsvarende kroner 2.200,- per årsverk for arbeidstakere omfattet av overenskomsten. Dette skal brukes til et utjevningstillegg til lokal fordeling. Forhandlinger om fordelingen av utjevningstillegget skal gjennomføres i den enkelte bedrift så snart tariffresultatet er vedtatt. Utjevningstillegget er sentralt avtalt og skal ikke blandes sammen med de lokale lønnsforhandlingene. Det skal utbetales med virkning fra 1. april i år, og kommer for den enkelte i tillegg til eventuell lønnsøkning som følge av økte garantisatser. De som får utjevningstillegget vurderes seinere på lik linje med andre i forbindelse med lokalt avtalte lønnstillegg. Blir man ikke enige om anvendelsen av utjevningstillegget skal summen fordeles likt.

Arbeidstid
MBLs angrep på arbeidstida er slått tilbake. Men partene er enige om å nedsette et utvalg som blant annet skal gjennomgå overenskomstens bestemmelser som omhandler både arbeidstid, medarbeidere innenfor salg og også lærlinger. Men endringer her kan kun gjøres gjeldende dersom partene er enige om det.

Lokale forhandlinger
Når det gjelder bestemmelsene i § 10 lokale forhandlinger, er det foretatt omfattende endringer her. Blant annet er det kommet nødvendige avklaringer i forhold til hva som skal tas opp før og under forhandlingene. Det er også kommet inn en mye klarerere prosessbeskrivelse for lokale lønnsforhandlinger. Målet er at denne bestemmelsen skal være et bedre hjelpemiddel for partene i forhandlingene.

Grunnlaget for individuell lønnsvurdering er klargjort bedre enn tidligere. Tillitsvalgtes rett til innsyn i lønningene før de årlige lønnsforhandlinger tar til, opprettholdes.

Bruk av vikarer/innleie og midlertidige ansettelser
Avsnittet som regulerer bruk av midlertidige ansettelser er styrket, og partene presiserer at det er viktig å arbeide for at bedriftene skal være seriøse og attraktive. Partene er opptatt av å hindre urimelige arbeidsvilkår / sosial dumping.

AFP
Vedrørende AFP viser partene til brevet fra statsministeren til Fellesforbundet og Norsk Industri. Her heter det at regjeringen vil fortsette å gi sitt økonomiske bidrag til 62- og 63-åringer frem til 2010. Dette betyr at ordningen videreføres uendret de neste fire årene.

Uravstemningsfrist
Meklingsresultatet går nå ut til uravstemning blant medlemmene. Partene er enige om en gjensidig svarfrist til onsdag 28. juni klokken 14.00.

Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene enstemmig å stemme ja til oppgjøret.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?