Enighet med NHO Luftfart

Det ble enighet med NHO Luftfart torsdag formiddag 8. juni, etter to dagers mekling. Økonomisk er forhandlingsutvalget ikke tilfreds med meklingsforslaget. Men flere prinsipielle endringer er kommet inn. Eget bilag om sosial dumping og en heving av minstelønnssatser er viktige gjennomslag. Likeså at det igjen skal føres reelle lokale lønnsforhandlinger i det enkelte selskap.

-Forhandlingsutvalget sender forslaget ut til avstemning uten anbefaling. Dette betyr at det er opp til medlemmene å si sin mening om oppgjøret gjennom uravstemningen, sier forhandlingsleder Egil Chr. Bøckmann. Han er skuffet over motviljen fra arbeidsgiverne til å gi tilstrekkelig uttelling til en gruppe som har blitt liggende lønnsmessig etter de siste årene.

Under meklingen har det kommet klare løfter fra arbeidsgiverne om reelle lokale forhandlinger og økonomisk uttelling på den enkelte bedrift. Forbundet anbefaler at det gjennomføres lokale forhandlinger slik at disse kan inngå som en del av uravstemningen.

Dette er de viktigste endringene:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kroner 1,- per time (163,- per mnd for heltidsstillinger).
Men arbeidsgiver har forpliktet seg til at den enkeltes månedsfortjeneste etter lokale forhandlinger minst skal økes med kroner 346,- per mnd.

Satsene for minste månedsfortjeneste reguleres på følgende måte:

• Stillinger der formelt utdanningskrav er videregående skole eller mindre:
kroner 17.900,-
• Stillinger der formelt utdanningskrav er fagbrev eller inntil 2-årig spesial- eller høyskoleutdanning: kroner 20.400,-
• Stillinger der formelt utdanningskrav er inntil 3-årig spesial-, høyskole- eller universitetsutdanning: kroner 22.400,-
• Særkategori 2, De som pr. 31.03.04 tilhørte kategori 2 i dagjeldende system utgår.

Ut over dette er det gitt lovnader om at det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger i den enkelte bedrift. Uravstemningen over meklingsforslaget vil i størst mulig grad bli gjennomført etter at lokale forhandlinger og lønnstillegg er ferdig fremforhandlet.
Forbundet anbefaler at de lokale forhandlingene er ferdig gjennomført innen utgangen av juni.

Forbundet skal gjennomføre avstemning og meddele Riksmeklingsmannen resultatet av uravstemningen (JA eller NEI) innen fredag 7. juli.

Timefaktoren i skiftsatsene økes fra kroner 51,- til 54,-

Vektfaktor øker innenfor klokkeslettet 22.00 06.00 til 0,90 per time.

Det åpnes for at egne godtgjørelse for fagbrev skal forhandles lokalt.

Inn- og utleie av arbeidskraft
Et nytt avsnitt regulerer nå bedriftens bruk av inn- og utleie av arbeidskraft. Her heter det blant annet at partene er opptatt av å hindre sosial dumping. Omfang og behov for innleie skal drøftes med de tillitsvalgte. Bedriften skal på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lønns- og arbeidsvilkår når innleide arbeider innenfor overenskomstens område. Dette gjelder blant annet hos underleverandører og utleiebedrifter.

Lærlinger / kompetanse
Også bestemmelser som regulerer lærlinger og kompetanse er nå inntatt i overenskomsten.
Bestemmelsene regulerer hele lærlingeforløpet hva angår lønnsinnplassering, prøveavleggelse og også utgifter til læremateriell for lærlinger og praksiskandidater skal dekkes av bedriften.

Bedriftene forplikter seg til årlig å drøfte med de tillitsvalgte om de skal påta seg å bli en lærebedrift.

Forhandlingsutvalget oppfordrer med dette arbeidstakere med relevant arbeidserfaring til å nå ta fagprøve og dermed få økonomisk uttelling for sin realkompetanse.

Annet
• Ved uenighet om skiftplaner kan klubben nå innen tre virkedager kreve møte med ledelsen. Slike møter skal avholdes snarest og innen bedriften iverksetter planen. Tidligere slo bedriftens styringsrett ensidig inn her.
• En ny bestemmelse fastslår at også reisetid ut over kursets lengde etter bestemte regler dekkes som ordinær arbeidstid.
• De tillitsvalgte har nå krav på å få utlevert informasjon om individuelle lønninger for forbundets medlemmer før den årlige lønnsregulering.

AFP
Vedrørende AFP viser partene til brevet fra statsministeren til Fellesforbundet og Norsk Industri. Her heter det at regjeringen vil fortsette å gi sitt økonomiske bidrag til 62- og 63-åringer frem til 2010. Dette betyr at ordningen videreføres uendret de neste fire årene.

Uravstemning frist
Meklingsforslaget går nå ut til uravstemning blant medlemmene uten anbefaling fra forhandlingsutvalget.

Partene er enige om en gjensidig svarfrist til Riksmeklingsmannen 7. juli.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?