Vedlegg til tariffinfo om avtalefestet tjenestepensjon

HK har sammen med de andre fagforbundene innen mediesektoren fått avtalefestet forhandlingsrett om pensjonsordninger og et garantert minstenivå.

I egen protokoll heter det at MBL har mottatt erklæringer fra bedriftene, enten direkte eller fra det konsern som har eierkontroll over bedriften, om at de vil etablere en pensjonsordning med et årlig innskuddsnivå på minimum 4 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 1G og 6G, og minimum 7 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6G og 12G.

De samme bedriftene vil også etablere ordning som gir alle ansatte som i henhold til regelverket kan omfattes, dekning og fullt premiefritak ved uførhet. Den beskrevne oppbyggingen skal være gjennomført innen 31. mars 2010 med mindre noe annet avtales mellom de lokale parter.

Dette sa partene ja til i forhold til den felles tjenestepensjonsdelen:

• Forhandlinger om tjenestepensjon skal føres på den enkelte bedrift (mellom ledelsen og de tillitsvalgte) og være reelle. Alle pensjonsordninger skal forankres i en skriftlig avtale. Eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger skal avtalefestes.

• Bedriftene skal tilstrebe pensjonsordninger for de ansatte på om lag 2/3 av sluttlønn ved full opptjening. Ordningene kan være ytelses- og/eller innskuddsbasert. MBL presiserer at dagens lov om folketrygd og tjenestepensjonslovgivning ligger til grunn for denne formuleringen av dette målet.

• Den innskuddsbaserte tjenestepensjonen skal ha et garantert minstenivå på 4 prosent av lønn mellom 1 og 6 G (60.699 til 364.194 kroner), og 7 prosent av lønn mellom 6 og 12 G (364.194 til 728.388 kroner). Dette skal være på plass innen 31. mars 2010, altså i løpet av de to tariffperioder – med mindre partene lokalt blir enige om noe annet.

• Eksisterende tjenestepensjonsavtaler kan ikke endres eller sies opp uten at partene lokalt har foretatt en konsekvensutredning og forhandlinger. Deretter gjelder en oppsigelsesfrist på 15 måneder, med mindre partene blir enige om noe annet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?