Endring i vilkårene fra 1. januar 2007

Fra 1. januar 2007 skjer det omfattende endringer i vilkårene for LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Du får trolig Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt.  LOfavør Kollektiv hjemforsikring inkluderer nå også den tidligere LOfavør Toppsikring, og enda noen nye fordeler.

Vi anbefaler at du selv går gjennom de fullstendige vilkårene for å se hva som dekkes og hva som ikke dekkes. Vilkårene finner du på ditt forbunds nettsider eller på www.lofavor.no. Har du ikke tilgang til internett, får du vilkårene ved å henvende deg til ditt forbund. 

Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring 

Av endringer kan vi nevne følgende:

1. Hvem forsikringen gjelder for
Forsikringen omfatter nå også egne barn som ikke bor hos medlemmet (uansett avtale om foreldreansvar i h.h.t. barneloven) inntil disse har fylte 20 år.
Begrepet "barn som bor hjemme" er endret til "barn som tilhører medlemmets husstand". Dette fordi det enkelte ganger er vanskelig å avgjøre om medlemmets sønn/datter – som for så vidt bor hjemme, men som bor i egen leilighet i husets underetasje eller i en annen mindre bygning på samme eiendom, og kanskje i varierende grad spiser sammen med foreldrene kan anses som medforsikret.

2. Dekkes i tillegg til innbo og løsøre
– Beløpsbegrensningen for penger og verdipapirer er øket fra kr 10 000 til
kr 20 000.

– Beløpsbegrensningen for Hobbyveksthus er øket fra kr 25 000 til
kr 50 000.
            
– Yrkesløsøre dekkes nå med inntil kr 100 000 fra forsikringsstedet, og inntil
kr 50 000 fra bygning/container og 10 000 i låsbart garderobeskap.

– Beløpsbegrensningen for løst tilbehør/løse deler til privat motorkjøretøy er øket fra kr 10 000 til kr 20 000.

– Beløpsbegrensningen for båt/påhengsmotor er øket fra kr 10 000 til
kr 20 000.

– Bygningsmessig innredning er endret ved at sumbegrensningen på kr 150 000 er opphevet.

3. Skade som erstattes
– I beskrivelsen av farefeltet for brann er unntaket om skade som skyldes sprengningsarbeid på forsikringsstedet fjernet og det er tatt inn definisjon på elektrisk fenomen.

– I beskrivelsen av farefeltet for vann og annen væske er det tatt inn at det dekkes skade ved vann som trenger gjennom utett yttertak samt skade som følge av vann som trenger inn gjennom andre utettheter i bygning med inntil
kr 20 000.

– I beskrivelsen av farefeltet for tyveri og hærverk er beløpsbegrensningen ved skade på rom i øket fra kr 7 500 til kr 30 000.

– Beløpsbegrensningen for tyveri/hærverk fra annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og lofts-/kjellerbod er øket fra kr 25 000 til kr 50 000.

– Når det gjelder tyveri av sykkel/barnevogn, er beløpet øket fra kr 7 500 til kr 15 000 og det er presisert at begrensningen gjelder for hver gjenstand.

– Ved tyveri fra privatboligs uteareal er beløpsbegrensningen øket fra kr 7 500 til kr 20 000, samt at det nå også dekkes hærverk ved tyveri.

–  Ved tyveri fra oppbevaringsenhet på sikredes arbeidsplass er beløpsbegrensningen øket fra kr 7 500 til kr 15 000.

– Tyveridekningen er utvidet til også å omfatte tyveri fra bil/båt/bagasjeboks med inntil kr 10 000.

– Bestemmelsene om at det ikke dekkes skade ved tyveri og hærverk fra bygning/rom i bygning hvor det er alminnelig adgang, fra garderober (også fra låste garderobeskap i idrettshaller, treningslokaler, helsestudioer osv.), fra hotell, pensjonat, campinghytte samt fra fellesrom og fellesgarasje (herunder også oppgang), er fjernet.

–  Ved veskenapping er beløpsbegrensningen øket fra kr 7 500 til kr 15 000.

– For skade på matvarer i fryser er den tidligere beløpsbegrensningen på
kr 7 500 opphevet.

–  Det er tatt inn et eget punkt om flytteforsikring. Denne dekker tilfeldige og plutselige skader som oppstår under transport og under ut- og innbæring mellom bolig og bil. Tyveri er begrenset til kr 100 000.

4. Bygningsmessig innredning for rullestolbruker
Forsikringen er nå utvidet til å dekke kostnader til bygningsmessige forandringer for å
bedre bevegelsesmulighetene hvis et medlem av husstanden er blitt varig invalid
som følge av ulykkesskade og derfor har behov for rullestol.  Det samme gjelder hvis
et medlem av husstanden får barn som krever rullestol. 
Erstatningen er begrenset til kr 100 000 ved hvert skadetilfelle.

5. Tap og utgifter som følge av skade på ting
–  Beløpsbegrensningen for merutgifter til opphold utenfor hjemmet etter en skade på kr 75 000 er opphevet.

– Beløpsbegrensningen for utgifter til rekonstruksjon er endret fra kr 20 000 til
kr 50 000.

–  Forsikringen dekker nå også tap av gass og vann/annen væske ved brudd,
lekkasje eller oversvømmelse med inntil kr 20 000.

6. Melding om skade
Det er tatt inn bestemmelser om at selskapet forbeholder seg retten til å kunne undersøke den skadde gjenstand eller deler av den skadde gjenstand.

7. Erstatningsregler innbo
Det er tatt regler om at forsikringsverdien for gjenstander som er overtatt som brukt – enten ved arv, gave eller kjøp settes til gjenstandens omsetningsverdi beregnet på det tidspunkt skaden inntraff.

Det er også tatt inn regler om at forsikringsverdien for perler, edelstener, smykker og andre gjenstander av edelt metall fastsettes til gjenanskaffelsespris.

8. Egenandeler
– Egenandelen for naturskade er tilpasset gjeldende lov, altså kr 8 000.

– Fordi skade ved vind svakere enn storm ikke er naturskade i h.h.t. naturskadeforsikringsloven, skal det nå trekkes vanlig egenandel på
kr 3 000.

– Ved bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen er egenandelen endret fra kr 1 000 til kr 1 500. Dette fordi det anses som meget hensiktsmessig at egenandelene for bygning (LOfavør Hus) og innbo er like for den typen skader.

9. Nye sikkerhetsforskrifter
Med sikkerhetsforskrifter forstås påbud fastsatt for å forebygge/begrense skade. Hvis disse ikke overholdes kan selskapets ansvar settes ned/falle bort).
 
Tyveri-/innbruddssikring
Det er innført sikkerhetsforskrift om at løsøre som etterlates i bil eller båt skal oppbevares i separat, låst bagasjerom eller tilsvarende rom uten innsynsmulighet.
Videre er det krav til at når løsøre oppbevares i påmontert bagasjeboks, skal denne være låst.

Emballering/pakking
Det er innført sikkerhetsforskrift om at ting som skal transporteres skal være tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert for å tåle transport.

10. Ny ansvarsbegrensning ved endring av risikoen
Det er tatt inn forbehold om at ved fraflyttet bolig kan selskapets ansvar falle bort eller reduseres. Dette gjelder ikke ved brann og naturskade. Boligen regnes som fraflyttet når den ikke lenger er i bruk som bolig.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?