Et budsjett for arbeid, velferd og rettferdig fordeling

Den rødgrønne regjeringen har lagt fram et budsjett for fortsatt orden i norsk økonomi, fortsatt full sysselsetting og for å fortsette å bygge ut det norske velferdssamfunnet.

Handel og Kontor er godt fornøyd med statsbudsjettet som viderefører fellesskapsløsninger og mer rettferdig fordeling, framfor skattekutt og mer til de som har fra før. Skattepolitikken er det viktigste redskapet for å få til en mer rettferdig fordeling. De samlede skatteendringene gjennom perioden har gitt klare skjerpelser for de rikeste, samtidig som de med lavere inntekter stort sett har fått lettelser eller uendret skatt.

Siden 2005 er bunnfradraget i formueskatten for enslige tredoblet og for ektepar er den femdoblet. Mer enn 400 000 personer, eller en tredjedel av de som i 2005 betalte formueskatt, vil nå slippe å betale og ytterligere 500 000 personer har fått lavere formueskatt. I tillegg vil arveavgiften bli mer rettferdig ved at man tetter hullet i skattesystemet som de rikeste har benyttet seg av.

Siden 2003 har sysselsettingen økt med 300 000, det er nå 2,4 millioner sysselsatte i Norge. Vi har rekord lav ledighet og er avhengig av høy arbeidsinnvandring. Gjennom et godt inntektspolitisk samarbeid må vi helt tilbake til 1950-tallet for å finne like god reallønnsvekst.

Det settes av betydelige midler til utbygging av vei og jernbane. Det er ingen tidligere regjeringer som har oppfylt NTP-rammen for en hel fireårsperiode. Nå budsjetteres det med en økning på 1,9 milliarder. Med andre ord så settes det av 1,3 milliarder mer til jernbane og 1,6 milliarder mer til vei.

Det er også for 2009 lagt opp til en betydelig vekst i kommuneøkonomien. Kommunene får 8,4 milliarder mer neste år, noe som vil øke velferden i kommunene. Helsesektoren får mange nye milliarder og barnehagesektoren får om lag 40 000 nye plasser. Det vil være full barnehagedekning neste år, samtidig vil det bli lavere pris og bedre kvalitet. I kampen for likestilling og likelønn er utvidelsen av foreldrepermisjonen et viktig grep. Det innføres 10 ukers foreldrepermisjon for fedre.

Regjeringen øker innsatsen mot fattigdom med 1,25 milliarder kroner, der i bland vil bostøtten økes med 1 milliard. Minstepensjonistene vil også slippe å betale skatt etter det gode trygdeoppgjøret.

Fagforeningsfradraget vil øke med 450 kroner slik at løftene i Soria Moria også er innfridd på dette området.

Ungdomsgarantien blir gjeninnført og i tillegg skal det bygges 1 000 nye studentboliger i 2009.

Statsbudsjettet vil bli drøftet i forbundsstyret neste uke.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?