Regjeringen baner vei

Dette er god dag for reisende og næringsliv over hele landet. Regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) tar våre store samferdselspolitiske utfordringer på alvor. Vi er fornøyd med at regjeringen har lyttet til LO. Nå er det viktig at planen følges opp i kommende budsjetter, men også at vi får på plass en finansieringsform som sikrer en rasjonell og effektiv gjennomføring av de store prosjektene, sier LO-leder Roar Flåthen.

Flåthen mener regjeringen med forslaget til NTP legger opp til en kraftig satsing på samferdsel i hele landet. Det er en viktig forutsetning for framtidig verdiskaping, sysselsetting, bosetting og god næringsutvikling i distriktene.

Vi har hele tiden sagt at etterslepet på vedlikehold krever en særskilt prioritet, samtidig med at investeringsbudsjettet må økes. LO mener vi nå har et plandokument som ivaretar begge hensynene på en god måte, sier Flåthen.

Det er gledelig og historisk at vi nå får en kjempesatsing på jernbanen i de befolkningstette områdene. Det har stor betydning for kollektivtrafikken inn og ut av de store byområdene. De kapasitetsøkende tiltakene for godstrafikken er også viktig, for å nå målsettingen om å få mer gods over fra vei til bane.

LO mener det er riktig at stamveinettet prioriteres, da dette er hovedpulsåren i vårt transportsystem. Det binder Norges infrastruktur sammen, og en god standard i stamveinettet vil bidra til å styrke næringslivets konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt. Videre trekker Flåthen fram at satsingen på rassikring og økt trafikksikkerhet er viktige tiltak i kampen mot ulykker og dødsfall på norske veier.

Videreutvikling av lufthavnnettet er bra, og satsingen på havner og økt sjøsikkerhet er også viktig for LO. Spesielt satsingen på økt oljevernberedskap, slepebåtberedskap og farleder viktig for å gjøre den økende skipstransporten langs norskekysten tryggere i årene som kommer, sier Flåthen.

Men LO-lederen stiller krav til oppfølgingen av forslaget. Erfaringer viser ambisjonene i NTP ikke er noen garanti for at de realiseres. Vi er fortsatt avhengig av at regjeringen og Stortinget følger opp i de årlige budsjettbevilgningene, og det er kun den sittende flertallsregjeringen som av tidligere regjeringer fram til nå har oppfylt de økonomiske rammene i NTP. Men vi må også få på plass en finansieringsform som sikrer en rasjonell og effektiv gjennomføring av de store prosjektene. Nå starter Stortingets arbeid med NTP og LO vil også følge opp behandlingen av NTP videre der, forteller Flåthen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?