Fornøyd med arbeidslivssentrenes sykefraværsarbeid

En undersøkelse fra Riksrevisjonen viser at arbeidslivssentrene i varierende grad bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv.

Mange IA-virksomheter er fornøyd med arbeidslivssentrenes bistand i sykefraværsarbeidet. Sentrene har i mindre grad lykkes med å få arbeidsgivere til å jobbe bedre for å rekruttere personer med nedsatt arbeidsevne. 

Nesten 80 prosent av de spurte IA-virksomhetene mener at bistanden fra arbeidslivssentret ikke har ført til at de jobber bedre for å nå målet om å rekruttere ere med redusert arbeidsevne eller redusere den reelle pensjoneringsalderen (delmål 2 og 3 i IA-avtalen). 

Undersøkelsen viser også at tilretteleggingstilskuddet stimulerer til at det blir satt i gang tiltak for sykmeldte på arbeidsplassen, men at mange av tiltakene det gis tilskudd til med stor sannsynlighet ville blitt gjennomført også uten tilskudd. IA-virksomheter som mottar tilretteleggingstilskudd opplever en viss nedgang i sykefraværet, men effekten er beskjeden.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?