Mulighet til utvidet bruk av egenmelding ved sykdom på grunn av influensa A

Som følge av spredningen av Influensa A (H1N1) oppfordres alle virksomheter til midlertidig å tillate bruk av utvidet egenmelding ved egen eller barns sykdomsfravær som følge av Influensa A.

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om at utvidet bruk av egenmelding ved sykdom som følge av Influensa A kan være et hensiktmessig tiltak for å begrense primærhelsetjenestens ressursbruk forbundet med å utstede sykmeldinger som følge av Influensa A.

Ansatte i virksomheter som har inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-virksomheter) kan i dag ha sammenhengende 8 dagers egenmeldt fravær. For andre virksomheter gir folketrygdloven arbeidstakerne rett til å benytte egenmelding i inntil 3 dager om gangen. Alle arbeidsgivere kan imidlertid på eget initiativ akseptere egenmelding for flere dager, så lenge som dette er innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer alle virksomheter, som ikke har inngått IA-avtale, til å utvide egenmeldingsretten fra 3 til 8 dager både ved egen og barns sykdom som følge av fravær som skyldes Influensa A (H1N1).

Egen sykdom
Arbeidstakere vil fortsatt ha rett til å benytte egenmelding fire ganger pr år. Endringen medfører at en av egenmeldingsperiodene utvides fra tre til åtte kalenderdager (til sammen maksimalt 17 dager) ved sykdomsfravær som følge av Influensa A.

For ansatte i IA-virksomheter innebærer utvidelsen ingen utvidede rettigheter, da IA-avtalen gir rett til å benytte egenmelding i inntil åtte kalenderdager per sykdomstilfelle, maksimalt 24 kalenderdager per år.

Barns sykdom
Etter gjeldende regler har arbeidstakere rett til å benytte egenmelding i inntil tre dager ved barns sykdom.

Alle virksomheter oppfordres til å akseptere bruk av egenmelding i inntil åtte kalenderdager ved barns sykdom som skyldes Influensa A. Den utvidede egenmeldingsretten vil ikke medføre utvidet rett til permisjon og/eller lønnskompensasjon.

Ekstraordinært midlertidig tiltak
Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om at utvidet bruk av egenmelding er et ekstraordinært, midlertidig tiltak. Tiltaket opphører når helsemyndighetene konstaterer at det ikke lenger er behov for det.

Det er den enkelte arbeidsgiver som må informere sine arbeidstakere om at det er gitt adgang til utvidet egenmelding i bedriften, og det er til sin arbeidsgiver som arbeidstaker må henvende seg dersom vedkommende er i tvil. Arbeidstakere som ikke har blitt informert om ordningen, må selv undersøke om arbeidsgiver har gitt rett til utvidet egenmelding, før ordningen tas i bruk.

Mer informasjon om smittebegrensende tiltak finnes på:

www.pandemi.no

www.regjeringen.no/hod

 

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?