Revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO er avsluttet

Nye skritt for økt medbestemmelse og likestilling, sier LO-leder Roar Flåthen om revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO. Forhandlingene ble avsluttet onsdag 11. november 2009.

Hovedavtalen må fange opp de endringene som skjer i arbeidslivet. LO har i disse forhandlingene lagt sterk vekt på at hovedavtalen skal holde tritt med utviklingen slik at den kan være et tjenlig redskap for tillitsvalgtes medbestemmelse også i virksomheter som konserner, kjeder, franchiseforetak og lignende konstellasjoner. Det skal ikke være mulig å organisere seg vekk fra partssamarbeid og reell medbestemmelse. Vi er derfor glad for at vi har fått NHO med på å starte et utvalgsarbeid som skal se på dette, sier LO-leder Roar Flåthen.

Ny giv for likestilling
LO er fornøyd med at tilleggsavtale II Likestillingsavtalen er blitt styrket, spesielt når det gjelder likestillingsarbeidet lokalt. Dette er en ny giv for partssamarbeidet for økt likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet, sier Roar Flåthen. Partene er blitt enige om å prioritere en rekke konkrete tiltak, som bedre fordeling og organisering av arbeidstiden og bedre fordeling av foreldrepermisjon. I tillegg skal vi innen utgangen av 2010 fornye LO/NHOs 10-punktsprogram for likestilling med forslag til nye aktiviteter. 

Det ble også foretatt viktige endringer og presiseringer knyttet til de tillitsvalgte og til dokumentasjon av de ansattes kompetanse.

Ny avtale om integrering og mangfold
LO og NHO er enige om å utvide hovedavtalen med en helt ny tilleggsavtale om mangfold og integrering.

Mangfold og integrering i arbeidslivet er nå løftet opp på hovedavtalenivå. Det forplikter partene og gir større tyngde til arbeidet. Målet må være et arbeidsliv fritt for diskriminering og utestengning, sier Roar Flåthen. Den nye avtalen skal forhandles ved neste hovedavtaleforhandling i 2013.

Partssamarbeid om ytre miljø og klima
LO fikk gjennomslag for kravet om at ytre miljø og klima skal være en del av partssamarbeidet. I tillegg til forståelse og innsikt i bedriftens økonomi, skal det også fremmes innsikt i virksomhetens påvirkning på det ytre miljø.

Det er ikke tvil om at bedriftens miljøansvar først og fremst hviler på styret og ledelsen, men fagbevegelsen har en viktig rolle å spille. Da er informasjon og kunnskap helt sentralt, sier Roar Flåthen.

Det skal videre nedsettes et utvalg som skal gjennomgå Hovedavtalen med det siktemål å komme fram til en helhetlig revidert utgave i form av omredigeringer, samt tidsmessige og språklige oppdateringer. Det framgår av forhandlingsprotokollen at dette arbeidet ikke skal innebære endringer i gjeldende rett.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?