Bra for arbeid og inntekt

-Vi er tilfredse med at regjeringen fortsatt legger sterk vekt på sysselsetting og situasjonen for konkurranseutsatt industri, sier LO-leder Roar Flåthen i en kommentar til Revidert nasjonalbudsjett 2010, og viser til styrkingen av arbeidsmarkedstiltakene, nye grep overfor en hardt rammet verftsindustri og økt satsing på vei og jernbane. 

-Situasjonen i Europa er dramatisk, og viser betydningen av en sterk økonomi og en langsiktig økonomisk politikk som prioriterer hensynet til sysselsettingen. Den høye ledigheten gir stagnasjon i lønnsutviklingen ute og en styrking av den norske krone som igjen svekker norske bedrifters konkurranseevne. Den rød-grønne regjeringens Revidert nasjonalbudsjett for 2010 beskriver like fullt en bedre utvikling her hjemme enn det som lå i statsbudsjettet og en arbeidsledighet som er den laveste i Europa. Norge nærmer seg også toppen i andel sysselsatte i befolkningen. 

Viktige utfordringer gjenstår imidlertid også hos oss. Altfor mange sliter med en mangelfull forankring i arbeidsmarkedet, enten som trygdede eller på ufrivillig deltid. Det er riktig med et ekspansivt budsjett, samtidig som styringen over budsjettet ivaretas og tilliten til handlingsregelen opprettholdes. 

Vi står fortsatt overfor store utfordringer når det gjelder et sterkt voksende behov for offentlige velferdstjenester. LO understreker derfor betydningen av at det kommende statsbudsjett reflekterer dette også når det gjelder kommune- og helseøkonomi. LO forventer et videre opplegg som vektlegger: 

-videreutvikling av velferden
-rettferdig fordeling
-forsterket innsats mot useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet 

LO krever også at regjeringen tilser at pengepolitikken ikke motvirker det som oppnås gjennom fornuftige lønnsoppgjør og en langsiktig budsjettpolitikk. Norges Bank må ikke tillates å ødelegge for industrien, slik en gjorde i 2002-2003. Det er også viktig at innsatsen for å unngå skadelige tendenser i finansmarkedet videreføres. Finanskommisjonen er nedsatt for å innsnevre spillerommet for spekulativ aktivitet som virker destabiliserende.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?