Spørsmål og svar vedrørende permitteringer når andre streiker

Kan de som ikke er i streik bli permittert?
Ja, man kan bli permittert både som følge av arbeidskonflikt i egen bedrift og på grunn av konflikt i en annen bedrift. Her er de viktigste reglene som gjelder:
Streik i egen bedrift:
Medlemmer som er ansatt på en streikerammet bedrift har i følge Hovedavtalen krav på 14 dagers permitteringsvarsel. Iverksetter bedriften permittering med mindre enn 14 dagers varsel har den plikt til å betale lønn fram til 14 dager etter varslingstidspunktet. I forbindelse med arbeidskamp og slike permitteringer kan arbeidsgiverne unngå denne forsinkelsen ved å sende ut betinget permitteringsvarsel straks plassene blir sagt opp og drøftelser med de tillitsvalgte er gjennomført. Når det deretter er klart at konflikt bryter ut, og hvilke arbeidstakere som i den forbindelse ikke kan beskjeftiges, skal den enkelte varsles konkret så snart som mulig. 
Streik i annen bedrift:
For medlemmer ansatt i en bedrift som ikke er streikerammet, men som likevel finner det nødvendig å permittere på grunn av konflikten, gjelder ingen bestemt varslingsfrist. Hovedavtalen sier imidlertid at permitteringer skal drføtes med de tillitsvalgte og at varsel skal gå ut "så lang tid forut som mulig". Det bli dermed opp til de lokale tillitsvlagte å forhandle seg fram til rimelige varslingsfrister.

Spørsmål om permittering skal drøftes med de tillitsvalgte i alle tilfeller. Fra konferansen skal det settes opp protokoll og varslingsfristen begynner fra den dag det er satt opp protokoll.

Har arbeidsgiver plikt til å betale permitteringslønn?
Lov om lønnsplikt under permitteringer gjelder ikke ved permittering som følge av arbeidskamp. Med andre ord så har ikke arbeidsgiver plikt til å betale permitteringslønn de første dagene, man går direkte over i 3 ventedager og deretter over på dagpenger.

Hvis jeg permitteres som følge av streik, men ikke får fordeler av resultatet, har jeg da rett på dagpenger?
Ja, ansatte som permitteres som følge av streik, men som ikke får fordeler som følge av streiken, har rett på dagpenger (pr. i dag er det ingen streiker som vil gi våre medlemmer fordeler av resultatet). Får du avslag på søknad om dagpenger kan du anke avgjørelsen. Får du også avslag på anken tar du kontakt med ditt nærmeste regionskontor.
Får jeg dekket ventedagene?
Ja, Handel og Kontor dekker ventedagene for medlemmer som har 1 års medlemsskap eller mer. Søknadsskjema finner du her eller ved henvendelse til ditt nærmeste regionskontor. For å få dekket disse ventedagene av HK må man ha meldt seg ledig hos NAV, melding om vedtak fra NAV må vedlegges søknaden. Du kan lese mer her på NAV sine sider:  http://www.nav.no/821.cms
Kan jeg kalles tilbake i jobb for en dag eller noen timer?
Nei, det er brudd på forutsetningene i Hovedavtalen hvis du blir kalt tilbake for timer, eller en vakt. Men du kan bli kalt tilbake for lengere tidrom og da gjelder at du kan jobbe inntil 6 uker uten at man må sende deg nytt varsel om permittering. Du opprettholder din status som permittert hos NAV og setter inn på meldeskjema de timene du jobber.
Hva menes med at permitteringen kan trekkes tilbake på kort varsel?
Her opereres det med korte varsler grunnet situasjonen. Man vil benytte ansiennitetsprinsippet ved tilbakekalling. Dette medfører at de som har lengst ansiennitet blir kontaktet først. Nå er det slik at ved å permittere den enkelte så er man også fristilt fra arbeidsplikt så lenge man er permittert. Akkurat som arbeidsgiver er fristilt fra lønnsplikt. Dette gjør at du ikke skal måtte sitte hjemme å vente på telefon, du kan ta annet kortsiktig arbeid. Når arbeidsgiver tar kontakt så melder du i fra når du kan starte opp, men det må være innen rimelig tid.

Hva med ferien min som jeg har avtalt?
Har man avtalt og fått innvilget ferie i forkant av permitteringen så avikler man denne som vanlig. En er da ikke permittert og mottar lønn hvis man har opparbeidet ferie med lønn. Deretter går man ut i permittering igjen dersom den ikke er trukket tilbake.

Jeg er sykemeldt, hva da?
Er man syk eller sykemeldt før permittering blir varslet løper sykepengene videre. Man kan ikke permitteres fra sykdom.
For å få dekket ventedagene eller andre spørsmål/problemer ved permittering, ta kontakt med ditt regionkontor, telefon 815 48 055.

Se også Arbeidstilsynets sider om permittering: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=99396.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?