Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdeloven fra 1. juli

Det har skjedd viktige endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdeloven fra 1. juli 2010.

Endring i vilkårene for fedrekvote 
Fra og med 1. juli 2010 er det ikke lenger et krav for uttak av fedrekvote at mor til barnet har arbeidet minst halv stilling i opptjeningstiden. Hensikten er å gi flere fedre rett til fedrekvote.

Lovendringen vil ellers ikke medføre andre endringer i reglene for fedrekvote.
 
Bedre muligheter for å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver
Fra og med 1. juli 2010 er arbeidsmiljøloven og folketrygdloven endret, med hensikt om å bedre arbeidstakers muligheter for å kombinere arbeid og pleie- og omsorgsoppgaver for voksne pårørende.
 
Endringene går i korthet ut på
• at arbeidstakere kan gis 10 dagers ulønnet permisjon hvert kalenderår for å yte nødvendig omsorg til foreldre og ektefelle/samboer (denne ordningen er ny)
• å utvide retten til permisjon og pleiepenger ved pleie av nære pårørende i livets sluttfase, fra 20 til inntil 60 dager.
• at foreldre, som i minst tre år har mottatt pleiepenger og/eller forhøyet hjelpestønad, gis rett til ytelsen i inntil tre måneder etter at behovet for tilsyn og pleie har opphørt fordi barnet dør
Endring i reglene for midlertidig ansettelse
Fra og med 1. juli 2010 er det kommet noen endringer i reglene om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9. Først og fremst er det innført en drøftingsplikt for arbeidsgiver med tillitsvalgte angående bruken av midlertidige ansettelser.
 
Drøftinger skal avholdes minst en gang per år, og arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at drøftingene gjennomføres.
 
Formålet med drøftingsplikten er å øke bevisstheten hos arbeidsgiverne om vilkårene og eventuelt lovligheten av midlertidige ansettelser i virksomheten. Merk ellers at dette kun er en drøftingsplikt – partene trenger ikke å bli enige.
 
I tillegg er det klargjort i loven at det skal ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær ved beregning av ansettelsestid etter den såkalte "fireårsregelen", forutsatt at fraværet er rettmessig.

Logg deg inn på vår portal og klikk på ”Juridisk veiledning” for å lese mer om endringer som har tredd i kraft.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?