Økonomisk støtte til kulturtiltak for 2011

LOs Kultur- og fritidspolitiske utvalg tildeler støtte til kulturtiltak.

Støtte kan gis til prosjekter, til etablering av tiltak, men ikke til ordinær drift.

LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg gir støtte til følgende tiltak:
1. Prioriterte kulturtiltak utpekt av utvalget for å fremme viktige kulturpolitiske prioriteringer i gjeldende år i forhold til LOs prinsipielle handlingsprogram.

Her er det videre rammer og større ”LO-del” enn i forhold til pkt 2. Det fastsettes ikke generelle maksimalgrenser eller krav til egenandel.

Kulturutvalget kan avgjøre hvilke tiltak som skal prioriteres for kommende år. Søknadsfrist for prioriterte tiltak er 31. desember 2010.

2. Løpende kulturtiltak hvor økonomisk støtte er mindre enn i pkt 1, og hvor kravet til egeninnsats er større. Denne type støtte fordeles fortløpende ut fra følgende prinsipper:
– Maksimalt stønadsbeløp kr 25 000,- (kan avvikes i spesielle tilfeller).
– Maksimal LO-del: 50 % av kostnadene.

Øvrige kriterier:
– Søknaden skal fremmes av LOs, fagforbundenes og AOFs lokale, regionale organisasjoner.
– I særskilte tilfeller kan AOF Norge søke om økonomisk støtte.
– Fagforbundene sentralt kan ikke søke om støtte.
– Søknad fremmes på eget søknadsskjema og må fremmes før tiltaket gjennomføres.
– Søknaden avgjøres av LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg og kan ikke ankes.
– Støtten utbetales når rapport og regnskap foreligger. Senest 2 måneder etter at tiltaket er avsluttet.
– Eventuell utsettelse av fristen kan avtales med utvalgets leder.

Søknadsskjemaet og kriteriene kan lastes fra LOs hjemmeside.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?