Nye regler for AFP

Fra 1.1.2011 har den nye AFP-ordningen trådt i kraft for privat sektor.

Den nye AFP–ordningen gir deg muligheten til å kombinere pensjon og jobb. Det vil si at du kan fortsette å arbeide 100 prosent, eller gradvis trappe ned, uten at pensjonen din avkortes. Ikke alle berøres av de nye reglene, og for noen årskull er det laget overgangsregler for å sikre en smidig overgang fra gammelt til nytt regelverk.
Endringene gjelder alle med rett til AFP i privat sektor født i 1944 eller senere og som tar ut AFP fra 1. januar 2011 eller senere.
Er du født i 1943 eller tidligere, berøres du ikke av endringene.  
Nye vilkår for å få AFP
Med den nye AFP–ordningen følger nye regler for hvem som kan få AFP, og når du eventuelt kan ta ut AFP.
For å ta ut AFP før du fyller 70 år, må du samtidig ta ut alderspensjon i folketrygden. For å kunne ta ut alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år, må din pensjonsbeholdning i folketrygden oppfylle garantipensjonsnivået⁄minste pensjonsnivå. Ved beregning av din pensjonsbeholdning vil det tas hensyn til om du har rett til AFP. Er din pensjonsbeholdning for liten til å få alderspensjon fra folketrygden, kan du heller ikke ta ut AFP.
For å få en beregning av om du oppfyller garantipensjonsnivået⁄minste pensjonsnivå, kan du logge inn på NAVs pensjonskalkulator Din pensjon, eller ring NAVs kundesenter for ny pensjon på telefon 21 07 40 00 for å få en serviceberegning.

Les alt om den nye pensjonsreformen på Fellesordningen for AFP sin hjemmeside

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?