Nei til vikarbyrådirektivet

LO kan ikke anbefale Stortinget å implementere vikarbyrådirektivet, sier LO-leder Roar Flåthen, etter at LO-sekretariatet i dag har avgitt høringsuttalelse om regjeringens tiltak for å sikre at regler for inn- og utleie av arbeidskraft etterleves.

– Underveis i prosessen rundt vikarbyrådirektivet har usikkerheten rundt virkningen av direktivet økt. Det har vært viktig å sikre en bred forankring i forbundene for vårt standpunkt. Det har vi nå fått, sier Flåthen.

LO-sekretariatet avga 7.12.2010 et høringssvar om EUs vikarbyrådirektiv. I svaret stilte sekretariatet en rekke krav for å kunne anbefale en implementering av direktivet. Regjeringens tiltak, som ble lagt fram før jul, er et svar på kravene som LO stilte.
Samlet sett er LO fornøyd med store deler av regjeringens tiltakspakke. – Vi mener denne snarest må gjennomføres med de tillegg skissert i LOs høringssvar, fortsetter Flåthen. LO-lederen understreker at hvorvidt Norge skal implementere et EU-direktiv alltid vil være gjenstand for en avveining.
Reservasjonsretten er et reelt alternativ. Mange av LOs medlemsforbund har gjort vedtak om at Regjeringen må benytte reservasjonsretten, basert på usikkerhet om virkningene av å innføre vikarbyrådirektivet. Uten garantier for at någjeldende bestemmelser og de foreslåtte tiltak kan videreføres uhindret av EØS-reglene, kan heller ikke LO gi sin tilslutning til å implementere direktivet.
  
– Hvis regjeringen og Stortinget mot formodning går inn for at direktivet skal implementeres i norsk rett, mener LO det er viktig at direktivet implementeres under den forutsetning at vårt regime for inn- og utleie av arbeidskraft, og de tiltak som regjeringen  foreslår for å sikre likebehandling, står seg, avslutter Flåthen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?