Uttalelse om tariffoppgjøret 2012

Representantskapet i Handel og Kontor vedtok på sist møte følgende tariffpolitiske uttalelse:

Også i tider med moderat vekst skal våre medlemmer ha sin andel av verdiskapningen, og det må gis rom for kjøpekraftsforbedring. Vi skal fortsatt forsvare det kollektive lønnssystemet med sentrale forhandlinger og generelle tillegg. HK vil prioritere likelønn og en solidarisk lønnspolitikk. Oppgjøret må sikre en rettferdig fordeling av lønn mellom ulike grupper arbeidstakere.

Vi krever en lønn å leve av, og en arbeidstid å leve med. Vi ønsker et inkluderende arbeidsliv med trygge og faste ansettelsesforhold og økt innflytelse for å sikre en god balanse mellom arbeidsliv og fritid. Et viktig ledd i dette er bestemmelser om drøftingsplikt med tillitsvalgte når det gjelder bruk av bemannings/vikarbyråer i virksomheten.

Lønn
Lønnsutviklingsgarantier
Garantilønnsordningene i overenskomstene har bidratt til en god lønnsutvikling for HKs medlemmer. Ved oppgjøret i 2010 ble det innført nye garantiordninger innenfor flere overenskomstområder. I årets oppgjør må garantiordningene videreføres og styrkes.

Lønnsopplysninger
Tariffavtalene gir rett til lik lønn for arbeid av lik verdi. En forutsetning for å følge opp dette, samt å opprettholde fokuset på likelønn, er at tillitsvalgte har tilstrekkelig innsyn i lønn for alle ansatte.

Lønn under sykdom 
Vi krever bestemmelser i overenskomstene som sikrer alle medlemmer full lønn fra arbeidsgiver under sykdom. Virksomhetene må på denne måten kompensere for at folketrygdlovens maksimumsgrense gir redusert lønn og feriepengeopptjening.

Lønn under permisjon
Alle overenskomster må sikre full lønn for omsorgspermisjon etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Likeledes krever vi bestemmelser som sikrer medlemmer full lønn under foreldrepermisjon.

Lønnssystemer
Lønnssystemene må bidra til stabile ansettelsesforhold slik at arbeidstakerne ønsker å bli værende i bransjen.

Kompetanse
Etter- og videreutdanning 
Etter- og videreutdanning er en viktig faktor i et arbeidsliv preget av effektivisering og i stadig endring. For å møte framtidas kunnskapsutfordringer må det opprettes kompetansefond i alle overenskomster. Dette vil være til nytte også for virksomhetene ved å sikre kompetente medarbeidere også i fremtiden.

Fagbrev
Fagbrevtillegget skal gis som et tillegg til eksisterende lønn til alle som har relevant fagbrev. Størrelsen på tillegget må økes.

Avtalefesting av tjenestepensjon 
Pensjonsordninger etableres ofte i tråd med lovens minstekrav, eller endres uten forutgående forhandlinger med de tillitsvalgte. Rett til reelle forhandlinger ved innføring og endring av pensjonsordninger må innføres i alle overenskomster.

Arbeidstid
Manglende vern i arbeidsmiljøloven legger i dag et stort press på arbeidstidene for varehandelsansatte. I tillegg har vi en mangelfull og konkurransevridende regulering av åpningstidene. Dette i sum gjør varehandelen til den minst lovregulerte delen av norsk arbeidsliv. Varehandelen sysselsetter i dag nær 370.000 ansatte.
Et utilstrekkelig lovverk betyr at de ansatte i varehandelen mangler innflytelse over sin arbeidstid og fritid. Dette vanskeliggjør tariffarbeidet og de vanskelighetene vi møter her, smitter også over til andre deler av arbeidslivet

Vi ønsker en voksen og seriøs bransje som er i pakt med det øvrige arbeidslivet. Derfor vil vi foreslå at partene tar et felles initiativ overfor myndighetene til en helhetlig gjennomgang av bransjen.

Normalarbeidsdag
Bestemmelser om normalarbeidsdag må innføres i alle overenskomster. Vi trenger tydelige bestemmelser i overenskomstene som verner de ansatte mot kvelds-, helg- og nattarbeid .

Rett til heltid 
Bestemmelsene om drøftingsplikt med de tillitsvalgte om forholdet mellom deltid og heltid skal styrkes og konkretiseres. Dagens bestemmelser er ikke tilstrekkelige.

Fortrinnsrett for deltidsansatte
Hovedprinsippet i alle overenskomster ved tildeling av flere timer skal være ansiennitet som kun kan fravikes ved saklig grunn. Arbeidsgiver må forpliktes til å kartlegge hvem som til enhver tid ønsker flere timer, høyere stillingsbrøk og heltidsstillinger – samt å gjennomføre tiltak i henhold til formålet.

Tillegg for arbeid på ubekvemme tidspunkt
Arbeid til tider som er til ugunst for helse og velferd skal ha sin pris. Stadig flere av våre medlemmer jobber i dag på kveld, natt og helg. Tiden er inne for en betydelig økning av satsene.

Skiftarbeid
Mange av våre medlemmer jobber i realiteten skift, men dette blir ikke fanget opp av dagens lovbestemmelser som gir rett til kortere arbeidstid. Det må kreves bestemmelser i overenskomstene som gir disse ansatte samme rett til kortere arbeidstid som sammenlignbare arbeidstakergrupper.

Oppgjørsform
Krav og prioriteringer vil variere mellom bransjer og yrkesgrupper som har forskjellige interesser og behov å ivareta. HK krever derfor at årets tariffoppgjør gjennomføres forbundsvist. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?