Innklaging av TV2 til PFU

Handel og Kontor innklager TV2.no til Pressens Faglige Utvalg (PFU)for brudd på flere punkter på pressens Vær Varsom-plakat.

Handel og Kontor i Norge (HK) har besluttet å innklage TV2.no for brudd på Vær Varsom-plakatens §§ 4.4, 4.14 og 4.15. I tre ulike oppslag den 22. februar har TV2.no tillagt Handel og Kontor i Norge samt LO en rekke feilaktige meninger. I tillegg har ikke TV2 latt HK komme til orde. Til tross for kontakt mellom TV2 og Handel og Kontor, fortsetter TV2 å publisere og lage saker på grunnlag av synspunktene TV2 har tillagt HK. Dette uten å spørre hva vi faktisk mener.

Omtalte saker
De fire saker det vil vises til i denne saken er:
A) Opprinnelig artikkel: 
Vårt Land onsdag 22. februar 2012: Kraftig vekst i søndagsåpne butikker
B) TV2.no onsdag 22. februar klokken 8.47: LO raser mot søndagsåpne butikker
C) TV2.no onsdag 22. februar klokken 13:57: Vil bli Norges første søndagsåpne by
D) TV2.no onsdag 22. februar: Politisk panel: Bør butikkene ha åpent på søndager?

Hendelsesforløp
1) Onsdag 22. februar publiserer Vårt Land sitt oppslag Kraftig vekst i søndagsåpne butikker, hvor de viser til at det nå er 324 butikker som holder åpent søndag. I artikkelen uttaler undertegnede:

– Det er ingen som bryr seg om de tusenvis av menneskene som er ansatt i bransjen og som på denne måten pålegges å jobbe på søndager. Hadde ledelsen i et helseforetak på samme måten tatt seg til rette og utvidet arbeidstiden med bare en time hadde vi fått ramaskrik. Hos oss gjør næringen akkurat som de vil[.]

Videre:

Sånn loven er i dag fungerer den rett og slett ikke. Det er en utdatert lov som er tilpasset datidens forhold. I dag ser vi at en god del forretninger tar seg til rette[.]

Deretter tar Rema 1000 til orde for at det enten bør være åpent eller helt stengt på søndagene. Til slutt uttaler jeg:

– Politikerne har muligens ikke lyst til å ta tak i åpningstider. De er antagelig redd for å bli tatt for å være regulerende politikere, men store deler av næringa og de ansatte er bekymret for utviklingen. Politikerne må kjenne sin besøkelsestid. Selv om det er mange som har meninger om saken må de ikke være redde for å få dette på sakslisten. Det må være mulig for bransjen, ansatte og politikere å sette seg sammen og bli enige om noe i samarbeid slik de gjør i andre deler av næringslivet[.]

2) Samme morgen klokken 8.47 publiserer TV2 sin artikkel: LO raser mot søndagsåpne butikker. Sett bort fra overskriften som her inkluderer ikke bare Handel og Kontor, men også LO og som er basert på journalistens egne annenhåndsvurderinger (at ”LO raser”), inneholder artikkelen et greit resymé av Vårt Land. I tillegg har det nå dukket opp en enkel meningsmåling i artikkelen på TV2 nettside der leseren kan ta stilling til om de mener butikker bør få holde åpent søndager eller ikke.

3) Klokken 11.15 blir undertegnede ringt opp av TV2 journalist Helge Meland med spørsmål om vi vil stille opp i et intervju. Jeg svarer at vi er åpne for dette, men spør om bakgrunnen og problemstillingen som skal tas opp i intervjuet. Han svarer etter litt frem og tilbake at det bygger på Vårt Lands artikkel, samt at ”Handel og Kontor nå vil ha omkamp om Brustad bua”. Jeg svarer overrasket at det stemmer overhodet ikke. Deretter viser jeg til uttalelsene mine fra Vårt Land, jeg leser dem høyt som i utdraget over. Jeg oppsummerer at problemet er at loven fungerer dårlig per i dag, at den virker konkurransevridende. At det bør gå an å gjøre her som i resten av arbeidslivet: At myndighetene, arbeidstakere og arbeidsgivere bør kunne løse et problem og skape like rammevilkår, slik de gjør det f.eks i industrien, i offentlig sektor, m.m. Svaret jeg får fra Meland er at de heller vil ringe meg opp igjen om det blir aktuelt med et intervju. Det gjør han aldri. Slik fratas HKs sin rett til å gi tilsvar og på denne måten korrigere de feilaktige synspunktene som er tillagt oss.

4) Klokken 13.57 publiserer TV2 nå artikkelen Vil bli Norges første søndagsåpne by. Her skrives blant annet følgende:

LO vil ikke ha søndagsåpne butikker og mener det ikke er riktig å pålegge ansatte å jobbe på søndager. Organisasjonen mener lovverket er foreldet. Det samme gjør stortingsrepresentant Harald Tom Nesvik (Frp).

– Det er ingen grunn til å ha et eget lovverk når det kommer til åpningstider, sier han til tv2.no.

Der LO mener at alle søndagsåpne butikker bør stenges av hensyn til ansatte som blir pålagt å jobbe søndager, mener Nesvik det motsatte.

De to påstandene uthevet over er her nedskrevet som journalistens egen oppfatning og fortolkning av hva han tror at HK og LO mener. HK eller LO er altså aldri spurt om hva vi faktisk mener om saken. 
5) Da jeg av en kollega blir gjort oppmerksom på saken i punkt (4) (det skjer ca klokken 15.30) ringer jeg journalisten og påpeker dette. Han spør da hva HK egentlig mener, og jeg svarer som overfor Helge Meland (3). Han virker uinteressert i disse synspunktene. Uuttalt oppfatter jeg det slik at HKs oppfatninger her ikke samsvarer med hva TV2 mener er våre oppfatninger. Etter en halvtimes tid fjernes nå all henvisning til hva HK mener i artikkelen. HKs reelle synspunkter blir ikke publisert.

6) Da jeg er kommet hjem fra jobb, setter jeg meg ned foran TV2s nettsider og ser gjennom hva de har publisert i løpet av dagen. Her kommer jeg over TVs ”politiske panel”. Publiseringstidspunkt fremgår ikke av siden. Her heter det følgende:

En undersøkelse Vårt Land har laget viser at det er 324 søndagsåpne matbutikker. LO-forbundet Handel og Kontor mener mange ansatte presses til å jobbe søndager og vil ha omkamp om loven som åpner for at små Brustad-buer kan ha søndagsåpent. Hva mener du om søndagsåpne butikker?

Problemstillingen som TV2 her stiller på vegne av Handel og Kontor uten å konferere med vår organisasjonen om hva vi egentlig mener, blir besvart av et tjuetalls sentrale politikere fra flere partier.

Det feilaktige premisset i problemstillingen er atter en gang, som gjennomgående ellers, at HK ønsker å stenge alle butikker. Nok en gang er vi ikke referert på våre primære standpunkter som er gjengitt gang på gang overfor redaksjonen. Jeg tillater meg å oppsummere:

1. HK ønsker en kartlegging av fakta i og om bransjen så vi kan diskutere fakta og ikke påstander. 
2. HK har siden 1998 da Brustadbua ble etablert akseptert dens eksistens. Problemet per i dag er at konseptet blir omgått av dagligvarebransjen selv, samtidig har andre aktører etablert seg på søndag og bidratt til konkurransevridning. Lovbrudd etterforskes i all hovedsak ikke.
3. HK mener myndighetene, arbeidsgivere og arbeidstakere bør sette seg ned og komme fram til et forutsigbart lovverk som alle parter kan leve med. 
4. Det viktigste er at de ansatte også i denne bransjen får en hånd på rattet, får samme vern og rettigheter i arbeidsmiljøloven som alle andre ansatte i Norge. Dette har de ikke per i dag.
5. HK er helt åpne på å se på ulike måter å gjøre dette på. Vi er ikke låst (slik TV2 hevder) til at ”alt skal være stengt”. Det viktigste er punkt 4. en hånd på rattet. Dette har ikke de ansatte per i dag.

Gjennom hele dagen har jeg forsøkt å trenge gjennom i redaksjonen med dette budskapet, uten å få gehør. Jeg oppfatter det slik at våre synspunkter her ikke passer inn i det konfliktbildet TV2 ønsker å tegne i saken.

7) Klokken 17.21 ringer jeg igjen opp til TV2 og gjør dem oppmerksom på blunderen i sitt politiske panel. De lover å rette opp, saken blir etter det jeg kan se rettet opp først dagen etter.

Brudd på VVP
HK innklager med dette TV2 for brudd på følgende punkter i pressens Vær Varsom-plakat:

4.4. 
Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

Kommentarer: Overskriften i sak B) samsvarer her ikke med innholdet. I sak C) er det ikke oppgitt noen kilde i den forstand at TV tillegger oss meninger vi ikke har..

4.14.
De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

Kommentarer: I sak C og D får HK ikke mulighet til samtidig imøtegåelse, debatten i D (politisk panel) ødelegges ved at TV2 opptrer som en misvisende premissleverandør. Det må sees på som svært alvorlig, at i den grad vi imøtegår overfor redaksjonen, refereres vi overhodet ikke. Øyensynlig som en følge av at vi ikke passer inn i TV2s konfliktbilde.

4.15. 
De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

Kommentarer: I sak C og D får HK ikke anledning til tilsvar.

Oppsummering
Vi må si at vi er svært skuffet over at TV2 ikke innser at å tillegge vår organisasjon synspunkter som er uriktige, vanskeliggjør debatten og ødelegger et konstruktivt offentlig ordskifte.

Det er spesielt bemerkelsesverdig at TV2 ikke fanger opp hva HK mener, men snarere terper videre på de synspunkter de mener HK har.

Vårt mål er at man på et saklig og fordomsfritt grunnlag bør kunne diskutere denne viktige problemstillingen som berører arbeidstidene til tusenvis av ansatte, så vel som konkurransevilkårene til en av Norges største næringer. Slik som TV2 her legger opp debatten, snarere forvirres meningsbærerne om hverandres standpunkter, saken tåkelegges og debattklimaet forsures for alle parter.

Ove Magnus Halkjær
leder informasjon, organisasjon, samfunnskontakt 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?