Meklingsforslaget går ut til avstemning

Etter to dagers mekling blir riksmeklerens forslag sendt til uravstemning. – Forhandlingsutvalget mener dette ikke et resultat vi kan si oss helt tilfredse med, men vi har kommet et stykke på vei med å harmonisere lønnssatsene mellom Virke og NHO, og kan derfor anbefale forslaget, sier forhandlingsleder Bjørn Mietinen.

Et mindretall i forhandlingsutvalget mente at helheten i oppgjøret er av en sånn karakter, sett i forhold til hva man har oppnådd i andre oppgjør, at man ikke anbefalte resultatet. Mindretallet oppfordrer dermed medlemmene å stemme nei.

– Nå er det opp til medlemmene å avgjøre veien videre, sier Mietinen.

Forslaget som nå går ut til avstemning har følgende innhold:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg på kroner 1,25 per time fra 1. mai 2012. 
Alle satser økes med kroner 7,-. I tillegg øker garantisatsen etter 6 år med ytterligere kroner 5,- per 1. april 2013. Satsøkningen per 1. april 2013 vil inkludere mellomoppgjøret.

Satsen for 16 og 17 år reguleres med kroner 3,- per time.

Reguleringene inkluderer det generelle tillegget.

Matpengesatsen er økt til kroner 76,-.
Fagbrevtillegget økes til 8,-

HKs kommentar: Vårt utgangspunkt var at minstelønnssatsene skulle harmoniseres med minstelønnssatsene som er på Virkes avtale. Ved inngangen til meklingen utgjorde differansen mellom NHO butikk og Virke opp mot kroner 15 per time. Gjennom meklingen har vi tatt igjen noe av gapet, men ikke tilstrekkelig til å hente inn gapet og komme opp på Virkes nivå.

Omsorgspermisjon
Bedriften vil nå dekke ordinær lønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon etter arbeidsmiljølovens regler (populært kalt ”pappaperm” ved fødsel). Dette betyr at den samme ordningen innføres her som i i det øvrige lønnsoppgjøret.

Bestemmelsene som tidligere ga permisjon i forbindelse med behandling hos tannlegespesialist er nå styrket. Denne gjelder fra nå behandling hos ordinær tannlege.

HKs kommentar:
Dette er tilsvarende hva som har vært gitt i andre oppgjør innen NHO-området.

Bemanningsforetak
Omfangsbestemmelsen er endret og avtalen skal nå gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak eller vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som ufører arbeid i bedrifter som har denne tariffavtalen. Tilsvarende bestemmelser om innleie som i det øvrige tariffoppgjøret er inntatt.

HKs kommentar:
Dette er tilsvarende hva som har vært gitt i andre oppgjør innen NHO-området.

Oppsummert:

Dette har vi fått gjennomslag for:
• Styrket bestemmelser for innleide arbeidstakere gjennom vikarbyråer
• Matpengesatsen økes til kroner 76
• Lønnet to uker pappapermisjon i forbindelse med fødsel. 
• Rett på fri med lønn for å gå til vanlig tannlege.

Resultatet går nå ut til avstemning blant medlemmene. Dersom du er tilfreds med resultatet må du stemme JA. Dersom du ikke er fornøyd må du stemme NEI. Vi kommer tilbake med stemmefrist for medlemmene

Et mindretall i forhandlingsutvalget mente at helheten i oppgjøret er av en sånn karakter, sett i forhold til hva man har oppnådd i andre oppgjør, at man ikke anbefalte resultatet. Mindretallet oppfordrer dermed medlemmene å stemme nei.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?