Enighet om Bensinstasjons- overenskomsten

Etter halvannen dags mekling ble det i dag oppnådd enighet om Bensinstasjonsoverenskomsten. Arbeidet med motparten og med mekleren har vært svært konstruktiv. Vi har fått til et resultat som løfter de som jobber etter minstelønnssatsene opp til et nivå som er sammenlignbart med andre overenskomstområder.

Dette er de viktigste resultatene:

 Økonomi

  • Det gis et generelt tillegg på kr 1,25 per time fra 1. april 2012.
  • Arbeidstakere under 18 økes timelønna med kr 3,- inklusive det generelle tillegget.
  • Øvrige personellkategorier (ledende personell, butikkpersonell, kiosk- og kassaekspiditører samt servicepersonell) økes timelønna med kr. 5,-
  • Ansiennitetstrinn 3 og 4 økes med kroner 1,- per time til henholdsvis kr. 6,- og 9,- per time
  • Ansiennitetstrinn 5 økes med kr. 2,-  til kroner 15,- per time.
  • Ansiennitetstrinn 6 økes med kr. 3,- til kroner 24,- per time. Dette trinnet økes med ytterligere 6 kroner per time 1. april 2013.
  • Fagbrevtillegget økes med kr 1,- per time til 8,- kroner per time.
  • Matpengesatsen økes til kroner 76,-.

Arbeidstid
Bensinstasjonsoverenskomsten § 5.2 beskriver i dag reglene om at eksisterende vaktplan kan sies opp med fire ukers varsel. Gjennom meklingen kom det inn en merknad:

”I tilfelle særlige uforutsette hendelser kan det etter enighet med de tillitsvalgte gjøres endringer i eksisterende skiftplan.”

Denne merknaden åpner ikke for en generell adgang til å endre vaktplanen. Med særlige uforutsette hendelser skal vi forstå som naturkatastrofer, terrorangrep, krig etc. Alminnelig sykdom i bedriften regnes ikke som en særlig uforutsett hendelse som gir adgang til å endre skiftplanen. Det er viktig å understreke at en endring forutsetter enighet mellom bedriften og de tillitsvalgte.

Sosiale ordninger
Bedriften vil nå dekke ordinær lønn i permisjonstiden for ansatte som innvilges omsorgspermisjon etter arbeidsmiljølovens § 12-3 (populært kalt ”pappaperm” ved fødsel). Dette er helt nytt på dette området, men betyr at den samme ordningen innføres her som i det øvrige lønnsoppgjøret i år. 
Bestemmelsene som tidligere ga permisjon i forbindelse med behandling hos tannlegespesialist er nå styrket. Denne gjelder fra nå behandling hos ordinær tannlege.
Innleie av arbeidskraft  
Vi har fått inn nye bestemmelser om at bemanningsforetak/vikarbyrå førdet inngås avtale om innleie av arbeidstakere, skal drøfte omfang og behov med de tillitsvalgte. Likebehandlingsprinsippet er nå også avtalefestet. Det betyr at innleide folk skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften. Det er i tillegg tatt inn regler for hvordan tvister om dette skal håndteres.

Sikkerhet, ran, og vold
Gjennom meklingen ble det oppnådd enighet om å endre bilag 3 som omhandler sikkerhet, ran, og vold. Her ble vi enige med NHO om at dette arbeidet skal opprioriteres i bedriftene gjennom årlige og rutinemessige evalueringer av de kontrolltiltak knyttet til alenearbeid i bedriftene.

Dersom du ønsker en nærmere orientering om forhandlingsresultatet i forbindelse med uravstemningen, ta kontakt med ditt regionskontor.

Lokale lønnsforhandlinger
I henhold overenskomsten § 10 skal det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger. Det er viktig at slike forhandlinger gjennomføres slik det står beskrevet i denne paragraf. Dette er spesielt viktig for de som ligger over minstelønnsatsene, slik at disse ikke får avkortet sin lønn.

Det er også viktig at lokale lønnsforhandlinger gjennomføres med tanke på at det for mange bedrifter har økonomiske muligheter til å lønne de ansatte utover minstelønnsatsene. Handel og Kontor sine regionkontorer vil være behjelpelig med råd og veiledning knyttet til lokale lønnforhandlinger.

Uravstemning
Meklingsresultatet går nå ut til uravstemning blant medlemmene. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet.

Tidsfrister
Mandag 15. oktober: siste frist for å sende inn papirstemmer.

Svarfrist til Riksmekleren er 19. oktober klokken 12.00

Informasjon om resultatet av uravstemningen kunngjøres på nettsidene straks det er klart. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?