Et arbeidsliv likt for alle

Franchise som driftsform undergraver bedriftsdemokratiet, arbeidsmiljøloven og tillitsvalgtapparatet. Dette er styringsredskaper som har gitt et rettferdig arbeidsliv hvor partene sikres likevekt. Handel og Kontor i Norge ber regjeringen ta initiativ til å regulere franchisevirksomhet.
Franchise som driftsform sikrer i dag franchisegiveren all innflytelse over franchisegiverens disposisjoner. Selv om det er flere typer franchise, er kjennetegnet at vareutvalg, merkenavn og regnskaper er underlagt franchisegivers styring. I realiteten utøver franchisegiveren et arbeidsgiveransvar, men uten at norsk lov og dermed avtaleverk plasserer arbeidsgiveransvaret der det hører hjemme. Det er de ansattes rettigheter som rammes:

Bedriftsdemokratiet rammes siden kjedene utøver all makt mens franchisetaker har alt ansvar hva angår ansatte. I motsetning til egeneide konsern og større virksomheter der bedriftsdemokratiet og aksjeloven sikrer de ansatte en stemme der beslutningene tas, uthuler franchise bedriftsdemokratiet og avskjærer de ansatte all medinnflytelse. De tillitsvalgte får dermed ikke innsyn i kjedenes maktstrukturer. De kan dermed heller ikke utøve en kritisk og korrigerende rolle. Hullet må tettes.

Arbeidsmiljølovens rammes. Rettigheter som i dag er vektet etter bedriftens størrelse omgås. Det gjelder alt fra HMS-arbeid hvor antall ansatte gir regler om arbeidsmiljøutvalg og vernetjeneste. Men også fortrinnsrett til fulle stillinger og mulighet for ny jobb ved nedbemanninger. Vi har en situasjon der store kjeder med flere tusen ansatte får all inntjening, men ikke har noen forholdsmessige plikter hva angår arbeidsmiljøloven. Hullet må tettes.

Hovedavtalen rammes. De tillitsvalgtes rettigheter og rolle vingeklippes. Dermed avskjæres fagbevegelsens muligheter for å drive informasjon, medlemspleie og rekruttering blant kjedenes ansatte. De tillitsvalgte kan ikke informere og hjelpe medlemmer blant kjedens ansatte. Vi ser hva som ligner på organisert fagforeningsknusing. Hullet må tettes.

Vi har i dag en situasjon der kjedenes øverste ledelse skryter på seg eierskap til utsalg med titusenvis av ansatte samtidig som de håver inn milliarder av kroner. Men de vil ikke påta seg ansvar og forholde seg til spilleregler som tilsvarende konserner med samme størrelse. Regler om bedriftsdemokrati, tillitsvalgte som motparter og en arbeidsmiljølov som sikrer de ansatte muligheter og rettigheter.

Skal arbeidslivet bli likt for alle, må spillereglene bli like for alle. Den norske modellen er bygd på ideer hvor nettopp disse tre elementene er avgjørende.

Vi ber på bakgrunn av dette regjeringen ta initiativ til at franchise blir regulert og at hullene tettes.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?