Landsmøte, kort og godt

15. september er det klart for det 33. ordinære landsmøtet i HK. I fem dager skal delegater fra hele landet diskutere, stemme og vedta. Men hvorfor har forbundet egentlig landsmøte? Her finner du noen svar.

Av Eva Ler Nilsen, HK-Nytt

Landsmøtet er Handel og Kontors øverste myndighet. På landsmøtet stakes forbundets kurs ut for de kommende fire årene. Landsmøtet skal dessuten velge forbundets ledelse og styre, samt representanter til LOs representantskap og LOs kongress.

Hvem deltar på landsmøtet?
Landsmøtet består av 250 medlemmer fra hele landet. De kalles delegater og representerer sine bransjer og sitt geografiske område. Alle 250 har stemmerett og når det er avstemninger teller hver stemme like mye.

Hvem bestemmer hvem som får delta?
Det er HKs sju regioner, samt Sammenslutningen av landsomfattende avdelinger som velger 205 av representantene til landsmøtet – ut fra hvor mange medlemmer de har. De resterende 45 delegatene er forbundsstyret og representantskapet, inkludert HKs daglige ledelse.

Hvor ofte er det landsmøte?
Det er ordinære landsmøter hvert fjerde år. Det kan også innkalles til ekstraordinære landsmøter utenom dette, men det skjer veldig sjeldent. Da må det i tilfelle oppstå særlig viktige saker eller uforutsette situasjoner.

Hva bestemmes på landsmøtet?
Landsmøtet skal behandle alle forslag som er sendt inn, og saker som står på dagsordenen. Ut fra forslag og diskusjoner blir det laget innstillinger til hva HK skal prioritere å jobbe med i de fire årene fram til neste landsmøte. Dette stemmer delegatene over, og man blir til slutt enige om hva som skal være faglige og politiske mål i landsmøteperioden. Landsmøtet kan også gjøre endringer i vedtektene til HK, samt at de velger hvem som skal lede forbundet.

Hvem bestemmer i tiden mellom landsmøtene?
HKs representantskap er det høyeste organet utenom landsmøtet, og det møtes minimum en gang i året. I tillegg har HK et forbundsstyre. Styret vedtar sin egen møteplan, og som oftest er det styremøter en gang i måneden. HK har også et arbeidsutvalg, som består av de tre i den valgte toppledelsen. De har ansvar for den daglige driften av forbundet, men kan bare fatte beslutninger når alle eller minst to av de tre er til stede.

Hvor mange forslag har kommet inn til landsmøtet?
Det har kommet inn over 350 forslag til HKs landsmøte. Forbundsstyret har gått igjennom samtlige, og foreslår at landsmøtet stemmer ja til 112 av dem og nei til 128 av forslagene. De vil sende 44 av forslagene over til det nye forbundsstyret og 69 av forslagene har fått merkelappen «ivaretatt» eller «delvis ivaretatt». Men det er landsmøtet som bestemmer skjebnen til alle forslagene.

Kan jeg sende inn et forslag direkte til landsmøtet?
Nei, det kan du ikke. Det er regionene og forbundsstyret som har rett til å fremme forslag til landsmøtet. Medlemmer, klubber, bransjegrupper, ungdomsutvalg og avdelinger som ønsker å fremme forslag til landsmøtet, må sende inn disse innen den tidsfristen som er fastsatt. Og for dette landsmøtet har fristen gått ut for lengst.

Hva er de viktigste sakene som skal diskuteres på landsmøtet i år?
Det er mange temaer som skal diskuteres, men det forventes at både lederkabalen, HKs framtidige organisasjonsstruktur, EØS-avtalen, tariffavtalestrukturen og aktuelle arbeidslivsspørsmål vil bli viktige debatter.

Hvordan styres landsmøtet?
Landsmøtet velger seg såkalte dirigenter, ordstyrere, som veksler på å lede møtet. Det er også et eget landsmøtesekretariat som tar seg av mye i kulissene slik at møtet går på skinner (se også egen sak).

Blir det forandringer i HKs ledelse etter landsmøtet?
Ja, det ligger an til utskiftning av folk i HKs toppledelse etter landsmøtet. Også i styret vil det bli endringer.

Hvor foregår landsmøtet?
I år er HKs landsmøte lagt til Rica Hell hotell i Stjørdal i Nord-Trøndelag.

Hvem skal tale på landsmøtet?
Alle de 250 delegatene har talerett på landsmøtet, så i prinsippet kan alle gå på talerstolen. Det kommer også eksterne innledere til møtet, blant annet statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Roar Flåthen. Ellers vil også noen av gjestene, samt en representant fra Norsk Folkehjelp tale til landsmøtet.

Kan jeg følge med noe sted når landsmøtet pågår i september?
HK-Nytt er til stede på landsmøtet og dekker det fra dag til dag på vårnettside. Det vil også bli en direkteoverføring fra landsmøtesalen alle fem dagene. Lenken til den såkalte streamingen finner du på HKs nettsider

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?