Regjeringens framlegg til statsbudsjett for 2013

LO er fornøyd med at forslaget til statsbudsjettet viderefører en langsiktig økonomisk politikk og prioriterer hensynet til sysselsettingen.

 LO-leder Roar Flåthen peker på viktigheten av en langsiktig økonomisk politikk som prioriterer sysselsetting og aktivitet. 
– Med anslaget for 2013 vil det i Norge ha blitt nær 400.000 nye jobber siden 2005. Det tilsvarer ti ganger så stor jobbvekst som i Vest-Europa ellers og ti ganger det Norge hadde i perioden før dagens regjering tiltrådte, sier Flåthen.
 
-Samtidig har enkelte land i Vest-Europa opplevd en flerdobling av arbeidsløsheten, og det med utsikt til ytterligere forverring i flere år framover. Dette internasjonale bildet gjør at også vår framtid er usikker. Viktige deler av industrien er allerede rammet. Om Eurokrisen utvikler seg til en ny finanskrise, vil også tusener av norske jobber gå tapt.   
 
Budsjettforslaget vektlegger kontinuitet og soliditet. Regjeringen fokuserer på stødig utvikling av velferd og samferdsel. Hensynet til barnefamilier og likestilling markeres gjennom bedret foreldrepermisjon, og det satses mye på at arbeidslivet vårt skal preges av samarbeid og rimelig maktbalanse mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 
 
Økt arbeidsinnvandring og bedriftenes bruk av inn- og utleie av arbeidskraft, gjør at flere må stå med lua i hånda når spilleregler omgås. Privatisering og konkurranseutsetting bidrar til økt kynisme og råere utnyttelse av sårbare arbeidstakergrupper. Derfor er den brede satsingen mot useriøsitet og sosial dumping så viktig. Styrkingen av lønnsgarantiordningen er også et sentralt element i denne helheten.
 
Så må vi berede grunnen for å handle raskt om ledigheten begynner å stige. En bør ikke øke oljepengebruken nå, men ha håndfaste planer som kan iverksettes raskt med tanke på næringer som er utsatt og tiltak som kan sikre utsatte grupper i arbeidsmarkedet.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?