Enighet om Luftfartsoverenskomsten

Det ble klokken 05.30 torsdag morgen enighet med NHO Luftfart om Luftfartsoverenskomsten. Dette betyr at faren for streik er over.

–  Vi er fornøyd med resultatet. Det har gitt oss en hevning på minstelønnssatsene i tråd med det vi har oppnådd på andre områder, sier forhandlingsleder og 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Det var også viktig for HK å få bedre bestemmelser om ufrivillig deltid og innleie av arbeidskraft. Begge disse sakene har vi fått gjennomslag for. Sammen med den økonomiske delen som gjør at vi nå ikke blir hengende ytterligere etter lønnsmessig på dette området, betyr dette at vi kan anbefale medlemmene våre å stemme ja til meklingsforslaget.

Dette er de viktigste endringene det er oppnådd enighet om:

Økonomi
Det gis et generelt tillegg til alle på kr 1,25 per time fra 1. april 2012.

Nye satser på minste månedsfortjeneste justeres fra 1. april 2012 til:

Kulepunkt 1: kr 22 223  (+846 fra 2011)
Kulepunkt 2: kr 25 143  (+957 fra 2011)
Kulepunkt 3: kr 27 479  (+1045 fra 2011)

Økningen fra 2011 utgjør 3,95% på alle satsene, og inkluderer det generelle tillegget.

I tillegg økes skifttillegget med kroner 3,- til 69,- per veiet time.

Matpengesatsen økes til kroner 76,-

Rammen for oppgjøret er i tråd med frontfaget.

Bestemmelser om innleie av arbeidskraft
Tilsvarende bestemmelser om innleie er inntatt som i det øvrige tariffoppgjøret. Luftfartsoverenskomsten skal dermed gjøres gjeldende for ansatte som leies inn i bedriften. Forutsetningen er at de ansatte utfører arbeid som dekkes av overenskomstens omfangsparagraf. I tillegg kommer en bestemmelse der det heter at ansatte i bemanningsforetak og/eller vikarbyrå skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som i innleiebedriften. Dette er i samsvar med arbeidsmiljølovens §14-12 a).

Egen bestemmelse om deltid
Det er inntatt en ny bestemmelse om deltid der det heter at medlemsbedriftene skal kartlegge bruken av deltid med sikte på å avdekke eventuell ufrivillig deltid. Bemanningsbehov og tiltak mot eventuell ufrivillig deltid skal fra nå være fast post på bedriftsutvalg/arbeidsutvalg (kontaktmøte). Dette etter bestemmelser i Hovedavtalen.

Merk også at bruken av deltid skal tas opp mellom partene lokalt når det utarbeides nye skiftplaner. Dette er en viktig bestemmelse og HK ber tillitsvalgte om å ta dette inn som fast punkt snarest.

Permisjoner
Bestemmelsen som tidligere ga permisjon i forbindelse med behandling hos tannlegespesialist er nå styrket. Denne gjelder fra nå behandling hos ordinær tannlege

Forskuttering av sykepenger ble avvist 
Med bakgrunn i forskjellsbehandling mellom selskapene og for å sikre forutsigbarhet for de ansatte ved sykdom fremmet HK krav om at arbeidsgiverne skulle forskuttere sykepenger ut over arbeidsgiverperioden. Dette ble avvist av arbeidsgiverne.

Uravstemning
Meklingsforslaget går nå ut til uravstemning blant medlemmene. Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig medlemmene å stemme ja til forslaget.

Tidsfrister
Svarfrist til Riksmekleren er 29. november klokken 12.00. Stemmefrist for medlemmer vil bli den 27. november kl. 15. Informasjon om resultatet av uravstemningen kunngjøres på nettsidene straks det er klart

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?