LOs kommentar til statsbudsjettet 2014

Stoltenberg IIs siste statsbudsjett viderefører en politikk som har bidratt til å gi Norge en enestående økonomisk utvikling i åtte år på tross av stor finanskrise, skriver LO i sin pressemelding om statsbudsjettet.

Stoltenberg IIs siste statsbudsjett viderefører en politikk som har bidratt til å gi Norge en enestående økonomisk utvikling i åtte år på tross av stor finanskrise:

• Antall arbeidsplasser har økt med 47 000 per år; ti ganger det en fikk i perioden 2001- 2005*
• Reallønnsøkningen har vært ca 3 pst årlig; langt over det historisk vanlige
• Full barnehagedekning med over 60 000 flere barn i barnehage og størst økning av plasser til de minste barna.
• Utvidet foreldrepermisjon fra 43 til 49 uker og innføring av tredelt permisjonsordning.
• Kraftfull satsning mot ufrivillig deltid og en lovfestet rett til ansettelse i reell stillingsprosent
Samfunnsutviklingen er også snudd i en mer solidarisk retning sammenliknet med Bondevik-II perioden, men også de hovedtendenser vi ser internasjonalt. I de fleste land er det etter våre standarder massearbeidsløshet, stadig skeivere fordeling av inntekt og makt. De rød-grønne klarte på tross av økt innslag av lavinntektsgrupper gjennom innvandring å stoppe utviklingen fra tidligere med stadig skeivere inntektsfordeling. Norge har opprettholdt et nivå på levekår og en likhet på tvers av spredt bosetting som er enestående i verden. Dette har skjedd gjennom aktiv styringsvillig politikk i klar kontrast til den markedsstyrte og privatiserende tendens vi ser rundt oss. 
 
Forslaget for 2014 viderefører denne politikken. Dette er igjen et budsjett for arbeid og velferd samtidig som arbeidet med å minke forskjellene i Norge fortsetter. De med lavest inntekter får redusert skatt, men det tettes skattehull i den andre enden av inntektsskalaen. 
 
Helse og kommuneøkonomi er prioritert; det samme gjelder en ambisiøs Norsk Transportplan som følges opp med bevilgninger. Stoltenberg-regjeringens sterke vekt på institusjoner og samarbeid i arbeidslivet markeres ved en utvidelse av fradraget for fagforeningskontingent. LO er også glad for at regjeringen innfører 11 måneders studiestøtte. 
 
Regjeringen følger opp sin langsiktige ansvarlighet ved å følge handlingsregelen. Opplegget gir en øking i oljepengebruken tilpasset den økonomiske situasjon.  Det vil være helt galt å mekanisk følge 4 pst-banen på bakgrunn av den konkurranseevneforbedring og øking oljefondet har fått gjennom lavere kronekurs. 
 
Den voksende inkluderingsutfordringen reflekteres i at sysselsettingsraten fortsatt ligger ca 3 prosentenheter lavere enn før finanskrisen. Denne utfordringen må løses gjennom aktiv arbeidsmarkedspolitikk og fortsatt opptrapping av en allerede sterk innsats mot useriøsitet og sosial dumping. Det er i tiltaksomfang og virkemiddelapparatets virkemåte og tilgang på langsiktige og virksomme verktøy LO ser det mest aktuelle styrkningsområdet for det videre budsjettarbeidet. 
 
LO vil motarbeide ny regjerings eventuelle forslag om svekkelser for arbeid og trygghet og andre forslag som vil skjerpe sosiale ulikheter.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?